Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-12-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, Programu Infrastruktura i Środowisko

W terminie od 21 stycznia 2012 r. do 25 lutego 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych
i ochrona brzegów morskich

Program Infrastruktura i Środowisko

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:  
 

Wnioski należy składać w terminie od 21 stycznia 2013 do 25 lutego 2013 r. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 25 lutego 2013 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków: 

Dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Warszawie
    Kancelaria Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro* 

  • właściwy dla danego województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu.

Sposób składania wniosków: 

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci dla działania 2.2 w punkcie 17a „Typ beneficjentów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2 w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.).

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 16 sierpnia 2012 r.

Finanse

Procent dofinansowania projektu:

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 27 września 2012 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 17,5 mln euro.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Pośredniczącej Strona otwiera się w nowym oknie    

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dokumenty do pobrania na stronie Instytucji Pośredniczącej Strona otwiera się w nowym oknie   Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

Linki:  

Więcej informacji na stronie Instytucji Pośredniczącej Strona otwiera się w nowym oknie   

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska