Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.3

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej KONKURS II, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 27.02.2018

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 11 pkt. 17-20 Regulaminu konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych. W konkursie żaden z wniosków nie otrzymał negatywnej oceny formalnej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 14 listopada 2018 r. listę częściową nr 1 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

Lista częściowa nr 1 projektów ocenionych pozytywnie

10-10-2018, 10:27

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z Regulaminem konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, poniżej publikuje aktualizację listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych. Powodem aktualizacji jest rozpatrzenie protestów złożonych w związku z wynikami oceny formalnej.

Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej

Wyniki naboru

15-11-2018, 11:56

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 14 listopada 2018 r. listę częściową nr 1 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

Lista częściowa nr 1 projektów ocenionych pozytywnie

05-12-2018, 09:33

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. listę częściową nr 2 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

listę częściową nr 2 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

 

19-12-2018, 08:40

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 14 grudnia 2018 r. listę częściową nr 3 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

lista czesciowa nr 3 projektow ocenionych pozytywnie

14-01-2019, 10:06

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. listę częściową nr 4 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

Lista projektów ocenionych pozytywnie część IV

 

08-02-2019, 12:35

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 7 lutego 2019 r. listę częściową nr 5 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

lista czesciowa nr 5 projektow ocenionych pozytywnie

01-04-2019, 08:26

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 29 marca 2019 r. listę częściową nr 6 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

Lista częściowa nr 6 projektów ocenionych pozytywnie

 

24-04-2019, 10:53

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 19 kwietnia 2019 r. listę częściową nr 7 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

listę częściową nr 7 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17

06-05-2019, 11:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 25 kwietnia 2019 r. listę częściową nr 8 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

lista czesciowa nr 8 projektow ocenionych pozytywnie

28-05-2019, 10:13

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 24 maja 2019 r. listę częściową nr 9 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

Lista częściowa nr 9 projektów ocenionych pozytywnie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej i elektronicznej, zgodnie z regulaminem Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428),

- szkoły wyższe (forma prawna – kod 044),

- administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%, z zastrzeżeniem zapisów Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu wynosi 90 mln PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informujemy, że w dniu 09.10.2018 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany w Regulaminie konkursu dla poddziałania 1.3.1.

Zmiany dotyczą następujących dokumentów:

- Regulamin konkursu,

- Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

– Ogłoszenie o planowanym naborze,

- Załącznik nr 5.3 do Regulaminu konkursu

– Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia,

- Załącznik nr 5.4 do Regulaminu konkursu

– Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia,

- Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu

–  Regulamin pracy Komisji oceny projektów.

Zmiany do Regulaminu konkursu są następujące:

zwiększono budżet na realizacji

wprowadzono możliwość zatwierdzania częściowych list projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i osiągnęły minimum punktowe na etapie oceny merytorycznej I stopnia,w przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

wprowadzono możliwość przedstawienia zamiast Procedur zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem oświadczenia o znajomości i stosowaniu zasad wynikających z dokumentów programowych oraz zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ 2014‐2020,

wprowadzono korekty redakcyjne i uspójniające dokumentację konkursową.

Regulamin konkursu

Ogłoszenie konkursu

Lista sprawdzajaca_ocena mer. I stopnia 1.3.1

Lista sprawdzajaca_ocena mer II stopnia 1.3.1

Regulamin KOP

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie pjb

Wzór umowy o dofinansowanie npjb

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej IOK w zakładce „Punkt informacyjny”.Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane są na stronie internetowej IOK w zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”.

Linki

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkurs-ii.html