Trwa ładowanie...

POIiŚ 1.3

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.05.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

działając na podstawie Umowy z Ministerstwem Gospodarki

ogłasza konkurs w ramach

działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

KONKURS NR POIS/1.3.1/1/2015

WAŻNY KOMUNIKAT - ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU

Zgodnie z treścią § 16 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS/1.3.1/1/2015 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie:
W Regulaminie konkursu zmianie ulega termin zakończenia naboru: z 29 kwietnia 2016 r. na 31 maja 2016 r.
W związku z powyższym każdy zapis w Regulaminie konkursu i jego załącznikach, wskazujący na termin 29 kwietnia 2016 r. zostaje zamieniony na termin 31 maja 2016 r.

Poniżej wskazujemy zmieniane dokumenty:

Regulamin konkursu § 9 ust. 1:
„Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie od dnia 22.01.2016 r. do dnia 31.05.2016 r. w sposób opisany w niniejszym paragrafie.”

Pozostałe zapisy, ulegające zmianie w konsekwencji zmiany wyżej opisanej:

 • Regulamin konkursu - § 9 ust. 18
 • Ogłoszenie o planowanym naborze 

Uzasadnienie:
Przedmiotowa zmiana podyktowana jest umożliwieniem wnioskodawcom dostosowania treści wniosków o dofinansowanie do zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w odniesieniu do zmodyfikowanych wymogów w sprawie kwalifikowania podatku VAT.
Wnioskodawcy kierowali pytania o wydłużenie terminu na składanie wniosków o dofinansowanie przynajmniej o jeden miesiąc. Swoje prośby uzasadniali faktem, że do czasu opublikowania informacji na temat możliwości kwalifikowania podatku VAT nie mogli składać wniosków z uwagi na brak wystarczających własnych środków finansowych na realizację inwestycji. W związku z wydłużeniem terminu zakończenia naboru, wszyscy Wnioskodawcy będą mogli składać wnioski w ramach trwającego naboru. Wnioskodawcy, którzy są w trakcie przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, również będą mieli możliwość  wprowadzenia zmian, wynikających z możliwości finansowania podatku VAT. 

Termin, od którego zmiany są stosowane: 28 kwietnia 2016 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r./styczeń 2017 r

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego pod adresem:

https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie może być udzielone następującym podmiotom:

 • państwowym jednostkom budżetowym (forma prawna – kod 428),
 • szkołom wyższym (forma prawna – kod 044),
 • administracji rządowej oraz nadzorowanym lub podległym jej organom i jednostkom administracyjnym (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165)
 • podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działającym na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie mogą otrzymać projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych obejmującej takie elementy jak:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów,wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji napotrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % z zastrzeżeniem zapisów Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 mln zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

 

BARDZO  WAŻNE: Doprecyzowanie zagadnienia związanego z kwalifikacją VAT

W związku z dużą ilością pytań dotyczących możliwości kwalifikowania podatku VAT w projektach realizowanych w ramach poddziałania 1.3.1 informujemy, co następuje. Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 lutego 2016 r. skierowanego do Ministerstwa Energii podatek VAT w projektach realizowanych w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 przez państwowe jednostki budżetowe, administrację rządową oraz nadzorowane lub podległe organy i jednostki organizacyjne może być kosztem kwalifikowanym. Zgodnie z przywołanym powyżej pismem Ministerstwa Rozwoju przedmiotowa zmiana obowiązuje od dnia podpisania niniejszego pisma, czyli od 22 lutego 2016r., a do Wytycznych zostanie wprowadzona przy najbliższej aktualizacji.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW w podanej wyżej zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku, gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”.

Linki

Ogłoszenie o konkursie