Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.3

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.05.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniżej podaje wyniki konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015.

Wyniki naboru 27.10.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 34 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 poniżej publikuje listę rankingową projektów po pierwszej ocenie merytorycznej w ramach pierwszego konkursu dla poddzialania 1.3.1

lista rankingowa

28.04.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 27 kwietnia 2017 r. listę ocenionych projektów nr 8 w ramach konkursu  POIS/1.3.1/1/2015:

lista rankingowa

02.02.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 34 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 poniżej publikuje aktualizację listy rankingowej projektów w ramach pierwszego konkursu dla poddziałania 1.3.1., która została zatwierdzona przez Ministerstwo Energii w dniu 01.02.2017 r.  Powodem aktualizacji jest rozpatrzenie protestów złożonych w związku z wynikami oceny formalnej.

lista rankingowa

25.01.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 25 stycznia 2017 r. listę ocenionych projektów nr 7 w ramach konkursu  POIS/1.3.1/1/2015

lista rankingowa

02.01.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 29 grudnia 2016 r. listę ocenionych projektów nr 6 w ramach konkursu  POIS/1.3.1/1/2015:

lista rankingowa

22.12.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 21 grudnia 2016 r. listę ocenionych projektów nr 5 w ramach konkursu  POIS/1.3.1/1/2015:

lista rankingowa

19.12.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 19 grudnia 2016 r. listę ocenionych projektów nr 4 w ramach konkursu  POIS/1.3.1/1/2015:

lista rankingowa

15.12.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 34 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 poniżej publikuje aktualizację listy rankingowej projektów zatwierdzonych w ramach pierwszego konkursu dla poddziałania 1.3.1., która została zatwierdzona przez Ministerstwo Energii w dniu 08.12.2016 r. Powodem aktualizacji jest rozpatrzenie protestów złożonych w związku z wynikami oceny merytorycznej I stopnia

lista rankingowa

05.12.2016

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 02 grudnia 2016 r. listę ocenionych projektów nr 3 w ramach konkursu  POIS/1.3.1/1/2015

lista rankingowa

29-11-2016, 08:59

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 28 listopada 2016 r. listę ocenionych projektów nr 2 w ramach konkursu  POIS/1.3.1/1/2015:

lista rankingowa

16-11-2016, 10:45

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 14 listopada 2016 r. listę ocenionych projektów nr 1 w ramach konkursu  POIS/1.3.1/1/2015:

lista rankingowa

27-10-2016, 07:37

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 34 Regulaminu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 poniżej publikuje aktualizację listy rankingowej projektów zatwierdzonych w ramach pierwszego konkursu dla poddziałania 1.3.1., która została zatwierdzona przez Ministerstwo Energii w dniu 26.10.2016 r.  Powodem aktualizacji jest obniżenie minimalnego progu punktowego do 20%.”

lista rankingowa

 

 

Zwiększenie budżetu konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015

Informujemy, że został zmieniony  Regulamin konkursu POIS/1.3.1/1/2015.

Zmianie uległy zapisy w:

§4 pkt 3 Regulaminu konkursu, który otrzymuje brzmienie: 

„Budżet na realizację Poddziałania 1.3.1 w ramach konkursu POIS.1.3.1/1/2015 wynosi 690 mln PLN ze środków Funduszu Spójności” 

§10 pkt 26 Regulaminu konkursu, który otrzymuje brzmienie:

 „Niezwłocznie po zakończeniu oceny wszystkich projektów w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia tworzona jest lista rankingowa projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną w oparciu o kryteria I stopnia. Warunkiem koniecznym do umieszczenia projektu na liście rankingowej jest uzyskanie przez niego minimum 20% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania. Wszystkie projekty poniżej tego progu otrzymują ocenę negatywną”.

zmianie ulega zapis w załączniku nr 8.2 

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia, który otrzymuje brzmienie:

Wymagane minimum, aby projekt przeszedł ocenę merytoryczną I stopnia:

20% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Powodem zmiany Regulaminu jest decyzja Instytucji Pośredniczącej o przeznaczeniu dodatkowej kwoty w wysokości 350 mln PLN na konkurs  nr POIS/1.3.1/1/2015. Zmiana obowiązuje od 26.10.2016 r.

 

Zakończenie oceny projektu w ramach naboru  pozakonkursowego nr POIS.01.03.01-IW.03-00-P01/16 dla Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1 Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała pozytywny wynik oceny projektu nr POIS.01.03.01-00-0198/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego”, złożonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  oraz przekazała rekomendację do zawarcia umowy o dofinansowanie.  

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 377 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie: 357 mln zł (303 450 000,00 zł ze środków Funduszu Spójności oraz 53 550 000,00 zł ze środków krajowych – budżet państwa). Projekt, rozpoczęty 1 października 2016 r., powinien zakończyć się do 31 grudnia 2021 r. W wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projekt uzyskał 16 punktów.  

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektu (KOP):

Przewodnicząca KOP: Urszula Zając

Zastępcy Przewodniczącej KOP: Anna Pekar, Edward Kolbusz, Piotr Benedykciuk

Sekretarz KOP: Monika Mordarska

Członkowie KOP: Dorota Banachowicz, Krzysztof Carbol, Andrzej Karasiewicz, Józef Lewandowski, Piotr Makuch, Anna Wojtysiak 

Umowa o dofinansowanie dla projektu podpisana została w dniu 22 grudnia 2016 r. przez  prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, I Wiceprezesa Rady Ministrów oraz dr Kazimierza Kujdę, Prezesa Zarządu NFOŚiGW, w siedzibie  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 r./styczeń 2017 r

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego pod adresem:

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie może być udzielone następującym podmiotom:

 • państwowym jednostkom budżetowym (forma prawna – kod 428),
 • szkołom wyższym (forma prawna – kod 044),
 • administracji rządowej oraz nadzorowanym lub podległym jej organom i jednostkom administracyjnym (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165)
 • podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działającym na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie mogą otrzymać projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych obejmującej takie elementy jak:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów,wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji napotrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % z zastrzeżeniem zapisów Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

350 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Informujemy, że został zmieniony  Regulamin konkursu POIS/1.3.1/1/2015.

Zmianie uległ zapis w  §4 pkt 3 Regulaminu konkursu dotyczący budżetu konkursu, ktory otrzymuje brzmienie: 

„Budżet na realizację Poddziałania 1.3.1 w ramach konkursu POIS.1.3.1/1/2015 wynosi 340 mln PLN ze środków Funduszu Spójności”

Powodem zmiany Regulaminu jest decyzja Instytucji Pośredniczącej o przeznaczeniu dodatkowej kwoty w wysokości 140 mln PLN na konkurs  nr POIS/1.3.1/1/2015.

 

Wzory załączników oraz instrukcje dotyczące przygotowania załączników wymaganych zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie PJB

Wzór umowy o dofinansowanie NPJB

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

 

BARDZO  WAŻNE: Doprecyzowanie zagadnienia związanego z kwalifikacją VAT

W związku z dużą ilością pytań dotyczących możliwości kwalifikowania podatku VAT w projektach realizowanych w ramach poddziałania 1.3.1 informujemy, co następuje. Na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 lutego 2016 r. skierowanego do Ministerstwa Energii podatek VAT w projektach realizowanych w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 przez państwowe jednostki budżetowe, administrację rządową oraz nadzorowane lub podległe organy i jednostki organizacyjne może być kosztem kwalifikowanym. Zgodnie z przywołanym powyżej pismem Ministerstwa Rozwoju przedmiotowa zmiana obowiązuje od dnia podpisania niniejszego pisma, czyli od 22 lutego 2016r., a do Wytycznych zostanie wprowadzona przy najbliższej aktualizacji.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW w podanej wyżej zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku, gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”.

Linki

Ogłoszenie o konkursie