Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.5

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu KONKURS III, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.12.2017

Wyniki naboru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 27 lipca 2018 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie w ramach konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17.

- Lista projektów ocenionych pozytywnie - projekty realizowane na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

- Lista projektów ocenionych pozytywnie - projekty realizowane na obszarze miast średnich

- Lista projektów ocenionych pozytywnie - pozostałe projekty

- Lista projektów ocenionych negatywnie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-          przedsiębiorcy (forma prawna– kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),

-          jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),

-          podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),

-          spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a)    przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;

b)    budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych[1], skutkująca likwidacją węzłów grupowych;

c)    budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;

d)    podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne II stopnia, a w ocenie merytorycznej I stopnia musi uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet na realizację Działania 1.5 w ramach konkursu POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17 wynosi 150 mln PLN ze środków Funduszu Spójności, i jest podzielony w następujący sposób:

100 mln PLN - dla projektów, które są realizowane na obszarze miast średnich (wykaz miast średnich stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu).W ramach kwoty, o której mowa w pkt 1,

50 mln PLN przeznaczone będzie wyłącznie dla projektów, które są realizowane na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu).

50 mln PLN na pozostałe projekty.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs

Pytania i odpowiedzi

Punkt nformacyjny

Linki

link