Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.5

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu KONKURS V, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 28.06.2019

27-09-2019, 08:04

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z Regulaminu konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K05/19 poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie pod kątem kryteriów formalnych. I pod spodem załączone pliki:

- Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej

- Lista  projektów z negatywnym wynikiem z oceny formalnej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul. Konstruktorska 3A02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie (z uwzględnieniem wymagań zawartych w regulaminie konkursu) umieszczonego pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-          przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),

-          jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),

-          podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),-          -            spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140);

O wsparcie ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji.Do wsparcia w ramach działania 1.5 nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie w ramach działania 1.7.2.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a)    przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;

b)    budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych[1], skutkująca likwidacją węzłów grupowych;

c)    budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;

d)    podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

[1] Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny”.

Linki

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---v-konkurs/art,1,nabor-dla-dzialania-1-5-efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu.html