Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.6

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 28.12.2018

Informacja o wynikach naboru POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 dla Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zmiana budżetu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 i dokumentacji konkursowej

Budżet przewidziany dla konkursu został zwiększony z kwoty 90 mln zł do kwoty 451 121 886,86 mln zł. Zmiany są stosowane od 31.10.2019 r. Szczegóły znajdują się w komunikacie (DOCX 14 KB)

Zmieniona dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu  (PDF 1022 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – ogłoszenie o planowanym naborze  (PDF 1022 KB)

Aktualizacja harmonogramu konkursu

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy, iż zaktualizowany został Harmonogram konkursu zamkniętego nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18.

Tekst jednolity Regulaminu konkursu (PDF)

Harmonogram konkursu (PDF 502 KB)

Wyniki naboru 15.03.2019

Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej (PDF 275 KB) - 15.03.2019 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, 140),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet w ramach Konkursu wynosi 90 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualna wersja

Regulamin konkursu (PDF 1022 KB) - stan na 31 października 2019 r. 

Informacja o zmianach (DOCX 14 KB)

Archiwalne wersje

Regulamin konkursu (PDF) - stan na 28 października 2019 r.

Regulamin konkursu (PDF) - stan na 4 października 2018 r.

Załączniki do regulaminu są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1,53 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 658,68 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny”

Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane są na ww. stronie, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”

Linki

Ogłoszenie na stronie instytucji organizującej konkurs