Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.6

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji KONKURS III, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.01.2018

Wyniki naboru

23-04-2018, 07:34

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z § 11 pkt. 19-22 Regulaminu konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K03/17  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - sierpień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul. Konstruktorska 3a02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem:https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-          przedsiębiorcy (forma prawna

– kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, 140),

-          jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),

-          podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet w ramach Konkursu wynosi 130 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

UWAGA! ZMIANA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
W związku ze zmianą Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020, w regulaminie konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-003/17 w § 1, § 2 pkt 22) oraz § 7 ust.2 wprowadzono: Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r., w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1941).
Ponadto powyższe rozporządzanie zostało wprowadzone do załączników nr: nr 2, 4 wzór 8 oraz 4.2.a ww. regulaminu. Zmiana regulaminu obowiązuje od 31 lipca 2018 r.

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej IW w zakładce „Punkt informacyjny”.Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane są na stronie internetowej IW w zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji---iii-konkurs/art,1,zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji-iii-konkurs.html