Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.7

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego/ 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej na terenie województwa śląskiego, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 26.06.2019

Lista_rankingowa (PDF 368 KB)

Lista_projektów_ocenionych_negatywnie (PDF 339 KB)

Ocena merytoryczna I stopnia

Uprzejmie informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.3/3/2019. Ocenie na tym etapie podlegało dwanaście projektów. Wszystkie uzyskały wymagane minimum punktów. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w ramach alokacji dedykowanej działaniu 1.7 dostępne są środki, które pokryją zapotrzebowanie na niniejszy konkurs.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

Sposób składania wniosków

W formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30. lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-          przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),

-        jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),

-         spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),

-        podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wwsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu  promowania wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej, obejmujące elementy wskazane w SzOOP (Działanie 1.7 pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.7.3.).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 10.2) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.3/3/2019.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 70 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 613 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 354 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (RTF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres funduszeeuropejskie@wfosigw.katowice.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie