Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.1

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 15.03.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Co do zasady wsparcie będzie kierowane do obszarów miast ujętych w projekcie 1b[1] polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Ponadto, możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach miast, których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2 oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa wg stanu na dzień 31 października 2016.

Warunkiem dopuszczenia możliwości współfinansowania ze środków POIiŚ dla miast nieujętych w projekcie 1b jest potwierdzenie posiadania planu adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” lub przynajmniej potwierdzenie przystąpienia do przygotowania planu adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy. [1] Ograniczenie to nie dotyczy Miasta Stołecznego Warszawa ze względu na realizację przez to miasto odrębnego projektu dotyczącego przygotowania strategii adaptacji dla miasta metropolitalnego w ramach instrumentu LIFE+.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne, merytoryczne I stopnia (aby projekt przeszedł ocenę merytoryczną I stopnia musi uzyskać 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania) i merytoryczne II stopnia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

300 000 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs (http://poiis.nfosigw.gov.pl)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny

Linki

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich/art,5,ii-nabor-dla-typu-projektow-2-1-5-systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich.html