Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.4

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.01.2017

2017.06.08

Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listę rankingową projektów ocenionych w ramach naboru nr 2.4.1/2/2016 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Zatwierdzone lista rankingowa projektów dotyczy podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.  

2017.09.26

Ministerstwo Środowiska zatwierdziło I i II część listy pozytywnie ocenionych projektów/wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2.4.1/2/2016 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Listę rankingową oraz I i II część listy projektów pozytywnie ocenionych można pobrać z poniższego załącznika.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

 • złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 • dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu. 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie. 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub
 • dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • parki narodowe,
 • pozarządowe organizacje ekologiczne,
 • jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),
 • jednostki badawczo-naukowe,
 • uczelnie,
 • urzędy morskie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do obszaru jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych w szczególności na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020 w dniu 15.09.2016 r. (link) (PDF 453 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000, zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 349 KB)

Aktualne pliki dotyczące konkursu znajdują się pod tym linkiem

Załączniki do regulaminu:

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia  (PDF 1015 KB)

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia (PDF 104 KB)

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia.Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia (PDF 329 KB)

Kryteria wyboru projektów (PDF 454 KB) - aktualizacja 9.11.2016

Kryteria wyboru projektów (PDF 453 KB) - nieaktualne

Lista sprawdzająca do oceny formalnej (PDF 174 KB) - aktualizacja 2.12.2016

Lista sprawdzająca do oceny formalnej (PDF 243 KB) - nieaktualne (druga zmiana)

Lista sprawdzająca do oceny formalnej (PDF 242 KB) - nieaktualne (pierwsza zmiana)

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia (PDF 251 KB) - aktualizacja 2.12.2016

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia (PDF 227 KB) - nieaktualne (pierwsza zmiana)

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia (PDF 187 KB) - aktualizacja 4.12.2017

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia (PDF 294 KB) - nieaktualna

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia (PDF 270 KB) - nieaktualne (pierwsza zmiana)

Załącznik 7a uzupełnienie do listy sprawdzającej oceny merytorycznej II stopnia – pomoc publiczna (PDF 90 KB)

Regulamin pracy Komisji oceny projektów (PDF 432 KB)

Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu (PDF 78 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie: PJB (PDF 257 KB) NPJB (PDF 330 KB)

Harmonogram Konkursu (PDF 80 KB)

 

Tabela aktualizacji (PDF 90 KB)  - stan na 14 kwietnia 2017 r.

 

Dodatkowe informacje można także znaleźć w:

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1015 KB)

 

Załączniki do Wniosku o dofinansowanie:

Załącznik nr 1: Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze na którym realizowany będzie projekt (PDF 437 KB)

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu. (PDF 488 KB)

Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji projektu. (PDF 117 KB)

Załącznik nr 8: Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (jeśli dotyczy). (PDF 241 KB)

Załącznik nr 10: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania. (PDF 43 KB)

Załącznik nr 11: Oświadczenie dotyczące demarkacji pomiędzy POIIŚ a RPO. (PDF 61 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych  (PDF 257 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych (PDF 330 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

e-mail: ochronaprzyrody@ckps.lasy.gov.pl

tel.: (22) 318 70 82

Odpowiedzi na pytania

Linki

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Informacja na temat konkursu na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych