Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.4

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 26.06.2017

Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listę rankingową projektów ocenionych w ramach naboru nr 2.4.1/1/2017 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Zatwierdzona lista rankingowa projektów dotyczy podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Listę rankingową można pobrać z poniższego załącznika.wyniki (PDF 99 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

19.01.2018 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK):

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

- złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

- dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu. 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie. 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

- dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub

- dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- parki narodowe,

- pozarządowe organizacje ekologiczne,

- jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,

- jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),

- jednostki badawczo-naukowe,

- uczelnie,

- urzędy morskie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do obszaru jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych w szczególności na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020” zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020 – wersja obowiązująca od 27 grudnia 2016 r

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

75 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 788 KB)

Aktualne pliki dotyczące konkursu znajdują się pod tym linkiem

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (PDF 508 KB)

Załącznik nr 2 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia (PDF 104 KB)

Załącznik nr 3 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia (DOC 364 KB)  aktualizacja 30.10.2017

Załącznik nr 3 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia (PDF 1 MB) aktualizacja 28.09.2017

Załącznik nr 3 Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia (PDF 1 MB) nieaktualny

Załącznik nr 4 Kryteria wyboru projektów (PDF 453 KB)

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do oceny formalnej  (PDF 886 KB)

Załącznik nr 6 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia (PDF 752 KB) (PDF 227 KB) - aktualizacja

Załącznik nr 7 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia (DOCX 106 KB) aktualizacja 30.10.2017

Załącznik nr 7 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia (PDF 830 KB) aktualizacja nieaktualny

Załącznik nr 7 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia (PDF 187 KB) nieaktualny

Załącznik 7a uzupełnienie do listy sprawdzającej oceny merytorycznej II stopnia – pomoc publiczna  (PDF 90 KB)

Załącznik nr 8 Regulamin pracy Komisji oceny projektów  (PDF 635 KB)

Załącznik nr 9a Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych (PDF 293 KB)

Załącznik nr 9b Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PDF 244 KB)

Załącznik nr 10 Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu (PDF 78 KB)

 

Harmonogram Konkursu (PDF 383 KB)

 

Tabela aktualizacji (XLSX 11 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 508 KB)

Załącznik nr 1: Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze na którym realizowany będzie projekt  (PDF 437 KB)

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu.  (PDF 488 KB)

Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji projektu. (PDF 117 KB)

Załącznik nr 8: Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (jeśli dotyczy)  (PDF 52 KB)

Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (PDF 271 KB) Aktualizacja 28.09.2017

Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (DOCX 2 MB) Aktualizacja 28.09.2017

Załącznik nr 9: Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (PDF 54 KB) nieaktualny

Załącznik nr 11: Oświadczenie dotyczące demarkacji pomiędzy POIIŚ a RPO (PDF 61 KB)

 

Załączniki do II etapu oceny merytorycznej nieobowiązujące przy składaniu wniosku:

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (DOC 2 MB)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (PDF 265 KB)

Zestawienie dochodów i wydatków jst (XLS 37 KB)

Zestawienie dochodów i wydatków jst (PDF 188 KB)

Zestawienie dochodów i wydatków pjb (PDF 188 KB)

Zestawienie dochodów i wydatków pjb (XLS 23 KB)

Zestawienie przepływów finansowych w projekcie (PDF 292 KB)

Zestawienie przepływów finansowych w projekcie (PDF 292 KB)

Zestawienie trwałości finansowej (PDF 205 KB)

Zestawienie trwałości finansowej (XLS 2 MB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych  (PDF 244 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych (PDF 293 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

e-mail: ochronaprzyrody@ckps.lasy.gov.pl

tel.: (22) 318 70 82

Linki

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Informacja na temat konkursu na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych