Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.4

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Bazy edukacyjne. Nabór II, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 26.06.2017

Wyniki naboru

13-12-2017, 10:41

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 103 Regulaminu konkursu i  pkt. 73 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POIS.02.04.00-IW.02-00-6A2/17 dla typu projektu 2.4.6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna ze środków POIiŚ 2014-2020, publikuje listę ocenionych projektów, na której umieszczono projekty wybrane do dofinansowania, zatwierdzoną przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 11 grudnia 2017 r., oraz skład Komisji Oceny Projektów.

lista ocenionych projektow

sklad kop

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawaod poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

parki narodowe (forma prawna – kod 428)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące budowy, rozbudowy, adaptacji ośrodków edukacji podlegających parkom narodowym jak również ich doposażenia w zakresie zakupu materiałów dydaktycznych, uzupełnienia wyposażenia oraz zapewnienia bazy lokalowej adekwatnej do prowadzonych działań dydaktycznych. Wspierane będą działania o charakterze niezarobkowym, mieszczące się w ramach działalności statutowej beneficjenta, nakierowane na zwiększenie efektywności prowadzonych działań edukacyjnych. Promowane będzie wspieranie obiektów wielofunkcyjnych, stanowiących jednocześnie centra zarządzania i informacji dla obszarów objętych różnymi formami ochrony (Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty biosfery, obszary Ramsar), w ramach rozwoju narzędzi i infrastruktury zarzadzania obszarami cennymi przyrodniczo.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

do 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Formularz Kontaktowy na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/punkt-informacyjny/

Linki

Ogłoszenie o konkursie