Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.5

2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego IV nabór, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 14.07.2017

Wyniki naboru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem  z dnia  22 stycznia 2018 r. zatwierdziła listę ocenionych projektów  w ramach konkursu  POIS.02.05.00-IW.02-00-104/17, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dla 1 typu projektu– Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów.

Zgodnie z pkt 89 Regulaminu konkursu umożliwia to opublikowanie listy projektów wybranych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3A, 02-673

Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: Generatora Wniosków o dofinansowanie.

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

 

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

- podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

- regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz regionalne zarządy gospodarki wodnej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego poprzez rekultywację i remediację terenów zdegradowanych (1. typ projektów). 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu

http://www.pois.gov.pl/media/35894/Kryteria_karty_2017-04-04.zip 

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne II stopnia, a w ocenie merytorycznej I stopnia musi uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 000 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.  

Linki

Ogłoszenie o konkursie