Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 3.2

3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 8.01.2018

Aktualizacja 3.12.2018 r.

Informujemy, że w związku z korektą tytułów projektów nr POIS.03.02.00-00-0049/18 oraz POIS.03.02.00-00-0059/18, zawartych na liście rankingowej Konkursu Nr POIiŚ.3.2/1/16 Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaktualizowało listę rankingową w powyższym zakresie.

 

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.3.2/1/16 prezentujemy listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26 października 2018 r.

Zgodnie z prezentowaną listą rankingową wsparciem UE objętych zostało 31 projektów, które otrzymały dofinansowanie w maksymalnej wysokości możliwej do przyznania zgodnie z Regulaminem konkursu, tj. do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych projektu. W sumie rozdysponowana alokacja wyniosła 1 133 763 540,91 PLN.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.11.2017 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 2269) unijne wsparcie otrzymały projekty przyczyniające się do poprawy konkurencyjności intermodalnych usług transportowych w Polsce.

Wyniki naboru 29.10.2018

Aktualizacja 3.12.2018 r.

lista_rankingowa_zmiana_nazwy_projektu_49 (PDF 271 KB)

 

lista_ rankingowa_konkurs 3.2 (PDF 270 KB)

Lista_członków_KOP_konkurs_POIiS (PDF 244 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj/czerwiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Siedziba Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

Sposób składania wniosków

1 egzemplarz wersji papierowej i elektronicznej 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Zarządy portów morskich (forma prawna – kod 116, kod 117)
  2. Przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, w tym operatorzy terminali intermodalnych (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)
  3. Podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)
  4. Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizowane będą projekty budowy i przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym infrastrukturą dostępową) jak również z zakupem niezbędnych sprzętów oraz specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości.

Inwestycje nie będą obejmowały prac remontowych, jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury. 

Dofinansowanie UE mogą uzyskać następujące typy projektów:

  1. budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych i portach morskich, wraz z dedykowaną infrastrukturą kolejową (w tym bocznice)/drogową niezbędną do ich włączenia w sieć linii kolejowych/sieć drogową* wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/przebudową urządzeń obcych;
  2. zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, w szczególności urządzeń dźwigowych i innych urządzeń służących do przeładunku, lokomotyw manewrowych;
  3. zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;
  4. zakup lub modernizacja taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych, oraz specjalistycznych wagonów służących do przewozów intermodalnych (platformy).

Dopuszcza się możliwość realizacji projektów integrujących w sobie ww. typy projektów. 

 

* Istnieje możliwość zgłaszania projektów dotyczących wyłącznie infrastruktury dostępowej. Jednak podpisanie umów o dofinansowanie dla tych projektów, które pozytywnie przejdą ocenę, będzie możliwe po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na zmianę odpowiednich postanowień w POIiŚ w ramach procedury zmiany POIiŚ 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 3.2 grupa C Transport intermodalny

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 50 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 000 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

aktualny_regulamin_konkursu_2018_10_26 (PDF 217 KB)

załącznik_numer_8_do_regulaminu_konkursu (PDF 108 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z § 6 Regulaminu konkursu dla działania 3.2

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: intermodal@cupt.gov.pl 

Linki

https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-v/dzialanie-5–2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t-tabor/nabor-wnioskow/90-nabor-wnioskow/775-dzialanie-3–2-rozwoj-transportu-morskiego-srodladowych-drog-wodnych-i-polaczen-multimodalnych-grupa-c-transport-intermodalny