Trwa ładowanie...

POIiŚ 4.1

4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.04.2016

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), Instytucja Pośrednicząca dla osi priorytetowych III/IV/V/VI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 -Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Osi Priorytetowej IV – Infrastruktura drogowa dla miast.

26.01.2016 r.

Uwaga! Aktualizacja Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Regulaminu pracy Komisji oceny projektów (zał. nr 1 do Regulaminu konkursu). Zmiany głównie precyzują rolę i charakter zaangażowania w prace Komisji oceny projektów ekspertów. Wprowadzono również poprawki redakcyjne oraz uzupełniono załączniki 3 i 4 (Oświadczenie eksperta i Deklaracja poufności eksperta / obserwatora). Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji. Pozostają one bez wpływu na proces przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz przebieg samego konkursu. Nie naruszają również w żaden sposób zasady równego traktowania wnioskodawców.

16.03.2016 r.

Sprostowanie „Oświadczenia Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach PO IiŚ 2014-2020"

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców, zostały doprecyzowane zapisy „Oświadczenia Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach PO IiŚ 2014-2020" (załącznik do wniosku o dofinansowanie). Zmiany dotyczą oświadczeń w zakresie posiadania przez wnioskodawców projektów budowlanych oraz prawa do dysponowania gruntem. Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć „Oświadczenie Wnioskodawcy (...)" przygotowane w oparciu o aktualny wzór. Wprowadzone sprostowanie nie ma wpływu na proces przygotowania wniosków o dofinansowanie oraz przebieg samego konkursu. Nie narusza również w żaden sposób zasady równego traktowania wnioskodawców. 

Aktualne „Oświadczenie Wnioskodawcy (...)" można znaleźć w ramach Załącznika 2.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec / lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w kancelarii CUPT w godzinach jej pracy (8:15-16:15),
po adresem siedziby:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

 

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia:
- 1 egzemplarza papierowej wersji wypełnionego formularza wniosku o dofinansowanie,
- 1 kompletu wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej oraz
- 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (zapisany na płycie CD/DVD). Wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami musi być tożsama z wersją papierową.

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego miast na prawach powiatu, w tym miast zaliczonych do węzłów miejskich sieci bazowej TEN-T oraz ich jednostki organizacyjne (forma prawna - kod 403, kod 430).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa, przebudowa dróg krajowych w TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z możliwością uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS).

Kryteria wyboru projektów

Zgodnie ze "Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020" dla działania 4.1

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 450 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie z instrukcją oraz listą załączników

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z § 6 Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Należy zgłaszać do CUPT drogą pisemną lub mailową. Następnie zostanie udzielona odpowiedź wraz z pytaniem i opublikowana na stronie internetowej Instytucji organizującej konkurs (www.cupt.gov.pl).

Linki

http://cupt.gov.pl/?id=2020