Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 4.1

4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.04.2016

7 listopada 2016 r. IZ POIiŚ na lata 2014-2020 zaakceptowała listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania w ramach ogłoszonego 22.10.2015 r. konkursu dla działania 4.1. POIiŚ Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec / lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w kancelarii CUPT w godzinach jej pracy (8:15-16:15),
po adresem siedziby:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

 

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia:
- 1 egzemplarza papierowej wersji wypełnionego formularza wniosku o dofinansowanie,
- 1 kompletu wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej oraz
- 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (zapisany na płycie CD/DVD). Wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami musi być tożsama z wersją papierową.

 

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego miast na prawach powiatu, w tym miast zaliczonych do węzłów miejskich sieci bazowej TEN-T oraz ich jednostki organizacyjne (forma prawna - kod 403, kod 430).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa, przebudowa dróg krajowych w TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z możliwością uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS).

Kryteria wyboru projektów

Zgodnie ze "Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020" dla działania 4.1

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 450 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie z instrukcją oraz listą załączników

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z § 6 Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Należy zgłaszać do CUPT drogą pisemną lub mailową. Następnie zostanie udzielona odpowiedź wraz z pytaniem i opublikowana na stronie internetowej Instytucji organizującej konkurs (www.cupt.gov.pl).

Linki

http://cupt.gov.pl/?id=2020