Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 4.2

4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.04.2016

Wyniki naboru 3.01.2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Infrastruktura i Środowisko, Centrum Unijnych Projektów Transportowych przedstawia listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów - z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Lista ta została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą 3 stycznia 2017 r.

Uwaga: Lista rankingowa może podlegać aktualizacji wynikającej np. ze zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Aktualna lista rankingowa wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów znajduje się w zakładce Infrastruktura i Środowisko / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków / Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec / lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Kancelaria CUPT w godzinach jej pracy (8:15-16:15), pod adresem siedziby:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia:
- 1 egzemplarza papierowej wersji wypełnionego formularza wniosku o dofinansowanie,
- 1 kompletu wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej oraz
- 1 egzemplarza wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (zapisany na płycie CD/DVD). Wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami musi być tożsama z wersją papierową.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego miast na prawach powiatu oraz ich jednostki organizacyjne (forma prawna - kod 403, kod 430).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa, przebudowa dróg krajowych poza siecią drogową TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z możliwością uwzględnienia inwestycji z zakresu BRD – inżynieria, ITS).

Kryteria wyboru projektów

Zgodnie ze "Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020" dla działania 4.2

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalnie 85% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 150 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie z instrukcją i listą załączników

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z § 6 Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Należy zgłaszać do CUPT drogą pisemną lub mailową. Następnie zostanie udzielona odpowiedź i wraz z pytaniem opublikowana na stronie internetowej Instytucji organizującej konkurs (www.cupt.gov.pl).

Linki

http://www.cupt.gov.pl/?id=2021