Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 5.1

5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.05.2017

 

AKTUALIZACJA 02.05.2018 r.

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.5.1/1/16 dla działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T, w tym także zakończeniem procedury odwoławczej, przedstawiamy zaktualizowaną listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Zaktualizowana lista została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 27 kwietnia 2018 r.Uwaga: Lista rankingowa może podlegać aktualizacji wynikającej np. ze zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Uwaga: Lista rankingowa może podlegać aktualizacji wynikającej np. ze zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.Załączniki do pobrania (poniżej): lista rankingowa.

Załącznik do pobrania (poniżej): lista rankingowa.

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.5.1/1/16 dla działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T, przedstawiamy listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą w dniu 31 stycznia 2018 r.

Uwaga: Lista rankingowa może podlegać aktualizacji wynikającej np. ze zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Załącznik do pobrania (poniżej): lista rankingowa.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik/listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia: 1 egzemplarza wersji papierowej i elektronicznej wniosku o dofinansowanie.

Dopuszczalne jest złożenie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich (forma prawna – kod 116, 117);
  • Spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSCO – rolling stock leasing companies) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124);
  • Jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki stowarzyszenia i porozumienia lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna – kod 403, kod 430, kod 431). 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze ponadregionalnym, w sieci TEN-T wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe).

Dofinansowany tabor będzie wykorzystywany na obszarze, który został wskazany w dokumentacji aplikacyjnej. Zakupiony lub zmodernizowany tabor będzie poruszał się po liniach kolejowych, wśród których minimum 60% ich długości leży w sieci TEN-T. 

Kryteria wyboru projektów

Zgodnie ze "Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020" dla działania 5.1

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 50 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

850 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art. 6 Regulaminu konkursu dla działania 5.1.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na e-mail: konkurs5@cupt.gov.pl.

Linki

http://www.cupt.gov.pl/?id=2199