Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 6.1

6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.01.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Dzień zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego listy ocenionych projektów jest dniem rozstrzygnięcia konkursu.

Miejsce składania wniosków

Siedziba Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2.

Sposób składania wniosków

W formie papierowej wraz z wersją elektroniczną zgodnie z Regulaminem konkursu lub listem poleconym przesłanym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem na kopercie „wniosek o dofinansowanie do konkursu nr „POIiŚ.6.1/1/18”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z § 1 pkt 6 Regulaminu konkursu dla działania 6.1. o dofinansowanie mogą się ubiegać:

a)      jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) - miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne[1], miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze[2] oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna – kod 403, kod 430);

b)     zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117);

c)     operatorzy publicznego transportu zbiorowego (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117)

d)     spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na udostępnianiu taboru (np. wynajmowaniu albo oddawaniu w leasing) służącego świadczeniu usług publicznych w ramach wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124).

[1] Rozdział 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.)

[2] Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik 9 do Regulaminu konkursu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące elektryfikacji wybranych linii komunikacji miejskiej. Przez elektryfikację rozumie się zastąpienie (pełna lub częściowa wymiana) taboru o napędzie innym niż elektryczny, autobusami elektrycznymi lub trolejbusami wyposażonymi w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania.

Typ projektów podlegające dofinansowaniu - taborowe obejmujące:

  • zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
  • zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależne elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą.

Szczegółowy zakres informacji dotyczący wydatków kwalifikowanych jak również niekwalifikowanych związanych z elektryfikacją linii komunikacji miejskiej określony został w załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu pn. „Wdrażanie napędu elektrycznego na liniach komunikacji miejskiej - wstępne warunki konkursu POIŚ 2014-2020”

Kryteria wyboru projektów

Zgodnie z § 4 Regulaminu konkursu dla działania 6.1.

https://www.cupt.gov.pl/attachments/article/1177/AKTUALNY_kryteria%20wyboru%20projekt%C3%B3w%2004.10.2018.pdf

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 6.1 wynosi: 300 mln zł. Na etapie zawierania umów o dofinansowanie, ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

regulamin_konkursu_aktualizacja (PDF 735 KB)

regulamin_pracy_kop (PDF 617 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek (DOCX 398 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa (DOCX 109 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z § 6 pkt 1 oraz 15 Regulaminu konkursu dla działania 6.1.

1) W przypadku negatywnej oceny projektu, wnioskodawcy przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest jest wnoszony do IZ za pośrednictwem IOK.

2) Wnioskodawca, IZ lub CUPT - w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia oraz dokonania negatywnej ponownej oceny projekty przez IOK  może wnieść skargę kasacyjną bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: elektryki@cupt.gov.pl oraz pisemnie.

Pytania wraz z odpowiedziami na nie będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl w zakładce FAQ.

Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 15 stycznia 2019 r. Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

Linki

6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach