Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 8.1

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 4.05.2017

Informujemy, że w dniu 13 września 2017 r. Pan Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu ostatniego projektu złożonego do V konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17). Koszt całkowity dofinansowanych inwestycji wynosi 149 619 731, 07 zł łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 101 543 608, 94 zł.Dofinansowanie otrzymało 5 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, o budżecie całkowitym 82 843 756,14 zł, 2 projekty z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o budżecie całkowitym  34 773 607, 32 zł i 6 projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia o budżecie całkowitym 32 002 367, 61 zł.

Lista projektów dofinansowanych.

Wyniki naboru 13.09.2017

Informujemy, że w dniu 13 września 2017 r. Pan Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu ostatniego projektu złożonego do V konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17). Koszt całkowity dofinansowanych inwestycji wynosi 149 619 731, 07 zł łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 101 543 608, 94 zł.Dofinansowanie otrzymało 5 projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, o budżecie całkowitym 82 843 756,14 zł, 2 projekty z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o budżecie całkowitym  34 773 607, 32 zł i 6 projektów dotyczących zakupu sprzętu i wyposażenia o budżecie całkowitym 32 002 367, 61 zł.

Lista projektów dofinansowanych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15 na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

Sposób składania wniosków

Drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego.

Koperta lub paczka zawierająca kompletny wniosek musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

-          Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury wraz z wskazaniem Głównego Typu Projektu

-          numer naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/17,

-          pełna nazwa Wnioskodawcy,

-          adres Wnioskodawcy,

-          tytuł projektu

-          województwo.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)      Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

b)      Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

c)       Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d)      Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,

e)      Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,

f)       Organizacje pozarządowe,

g)      Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych),

h)      Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1)      Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;

2)      Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;

3)      Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

4)      Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;

5)      Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

6)      Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);

7)      Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);

8)      Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Zgodnie z "Planem działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 -2020", przyjętym przez Rząd 26 lutego 2016 r., informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po akceptacji Ministerstwa Rozwoju jako Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, podjęło decyzję o zwiększeniu  alokacji na konkurs do kwoty 101.589.681 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podział środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu na Główne Typy Projektów wynosi obecnie: dla infrastruktury zabytkowej: 56.717.926 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych),dla infrastruktury niezabytkowej: 24.871.755 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych),dla sprzętu i wyposażenia: 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

2017-08-01: Aktualizacja regulaminu. Informujemy, że podjęto decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs do kwoty 101.589.681 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podział środków EFRR  wynosi obecnie: 

- dla infrastruktury zabytkowej: 56.717.926 PLN

- dla infrastruktury niezabytkowej: 24.871.755 PLN

- dla sprzętu i wyposażenia: 20.000.000 PLN.

Zwiększenie alokacji środków EFRR na konkurs wymagało aktualizacji Regulaminu konkursu (zmianie uległy zapisy pkt. 3 i 4 Rozdziału II. Postanowienia ogólne Regulaminu Konkursu oraz Ogłoszenia o naborze wniosków w zakresie wysokości alokacji i jej podziału na Główne Typy Projektów). Zmieniony Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 28 lipca 2017 r.

Zmieniony Regulamin konkursu - do pobrania.

Wersja ujednolicona Regulaminu konkursu – do pobrania.

Pierwotna wersja Regulaminu: Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 288 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie:

- dla państwowych jednostek budżetowych (PDF 312 KB)

- dla pozostałych beneficjentów (PDF 358 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Należy zgłaszać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego drogą pisemną (na adres siedziby Ministerstwa) lub mailową na adres poiis@mkidn.gov.pl

Często zadawane pytania

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie MKiDN