Trwa ładowanie...

POIiŚ 8.1

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.03.2016

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

jako Instytucja Pośrednicząca

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020

ogłasza konkurs w ramach

działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa

Sposób składania wniosków

1. Osobiście w zamkniętej kopercie lub paczce, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa)

lub

2. W formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego

lub

3. Za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową z w godzinach 8:15-16:15 na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu mogą przystąpić Wnioskodawcy wskazani poniżej:

1) Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego); 

2) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe; 

3) Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

4) Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych; 

5) Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury; 

6) Organizacje pozarządowe; 

7) Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych); 

8) Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1)      Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;

2)      Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;

3)      Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

4)      Modernizacja wystaw stałych;

5)      Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

6)      Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);

7)      Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu);

8)      Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

W przypadku następujących Wnioskodawców: jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO możliwa jest wyłącznie realizacja projektów w jednym z następujących zakresów tematycznych:

1) projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP;

2) projekty mieszczące się w zakresie jednego z następujących obszarów tematycznych:

- projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych),

- projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich,

- projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich,

- projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;

3) projekty wynikające z Kontraktów Terytorialnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru (PDF 745 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 365 KB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 11 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie (DOCX 205 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (ZIP 36 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami (ZIP 8 MB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu (DOCX 365 KB)

Pytania i odpowiedzi

Należy zgłaszać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego drogą pisemną (na adres siedziby Ministerstwa) lub mailową na adres poiis@mkidn.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze

Harmonogram konkursu (DOCX 315 KB)