Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 9.1

9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.12.2017

Określony w Regulaminie naboru

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Określony w Regulaminie naboru

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia
Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
z dopiskiem „Wniosek PO IiŚ 9.1 – budowa/remont całodobowych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców”.

Sposób składania wniosków

 • złożony osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w siedzibie IP) lub
 • wysłany w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub
 • dostarczony za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe na adres:
  Ministerstwo Zdrowia
  Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
  ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
  z dopiskiem „Wniosek PO IiŚ 9.1 – budowa/remont całodobowych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców”.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do dofinansowania mogą zgłaszać się wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy lub remontu całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie) i znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące budowy lub remontu całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie) i znajdujące się w Wykazie projektów zidentyfikowanych prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów załączone są do dokumentacji naboru

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%, w tym maksymalnie 85% ze środków EFRR - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa; 80% ze środków EFRR - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne) z województwa mazowieckiego 85% ze środków EFRR - dla jednostek zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne) spoza województwa mazowieckiego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Zgodnie z Wykazem projektów zidentyfikowanych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru załączony jest do dokumentacji naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie załączony jest do dokumentacji naboru

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansoanie załączony jest do dokumentacji naboru

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym nie ma zastosowania procedura odwoławcza

Pytania i odpowiedzi

E-mail: dep-fz@mz.gov.plzdrowie.poiis@mz.gov.pl

Tel.: +48 22 53 00 238

Linki

Strona internetowa sektora zdrowie Programu Infrastruktura i Środowisko

Najczęściej zadawane pytania