Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 9.2

9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - choroby nowotworowe (region lepiej rozwinięty), Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 30.11.2016

9 maja 2017 r. opublikowano zbiorczą listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej

18 sierpnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę projektów wybranych do dofinansowania:

Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceniających Projektypowołanej do oceny wniosków o dofinansowanie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec/sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Sposób składania wniosków

 • złożony osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w siedzibie IOK) lub
 • wysłany w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, zwanego „e-IDAS” lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub
 • dostarczony za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres Ministerstwa Zdrowia (adres wskazany powyżej)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych (forma prawna – kod 146).

 2. Podmioty lecznicze utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 146), udostępniające bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, o ile:

  a)  publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych nie dysponuje własną bazą szpitalną, oraz

  b)  udostępnienie odbywa się na zasadach określonych w pisemnym porozumieniu/umowie zawartej między podmiotem leczniczym a publiczną uczelnią medyczną lub publiczną uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych zawartym/zawartej na okres gwarantujący zachowanie przez beneficjenta trwałości projektu, oraz

  c)  nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie danej inwestycji w ramach właściwego regionalnego programu operacyjnego.

 3. Instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia (forma prawna – kod 165).
 4. Przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt 1 i 2 (forma prawna – kod 116, kod 117).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące:        

 • wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom nowotworowym oraz         
 • wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym

realizowane na terytorium województwa mazowieckiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

80% z EFRR

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu wynosi 18,529 mln zł, w tym 14,823 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

E-mail: e-mail: dep-fz@mz.gov.pl; zdrowie.poiis@mz.gov.pl

Tel.: tel. +48 22 53 00 238

Linki

Strona internetowa sektora zdrowie Programu Infrastruktura i Środowisko