Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.2

IV nabór dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 30.12.2016

Wyniki naboru 2.03.2018

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 28 lutego 2018 r. zatwierdziła listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-104/16:

Lista projektów wybranych do dofinansowania (plik pdf)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

  • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
  • w innym przypadku po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie - w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 w terminie od 31 października 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty wskazane w pkt. 12 Regulaminu konkursu tj:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz projektów dotyczących wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 20%, wskazaną w załączniku nr 5 do rozporządzenia ogólnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu) i Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi (obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 100 000 000 zł w tym: - 1 600 000 000 zł dla projektów obejmujących swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania odpadów - 500 000 000 zł dla projektów dotyczących wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej