Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Na potrzeby:

 • oceny wniosków o dofinansowanie i wyboru projektów

oraz

 • wykonywania zadań właściwych insytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów

w zakresie Programu Infrastruktura i Środowisko powoływani mogą być eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w Programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej ich oceny, a także prawidłowa realizacja praw i obowiązków insytucji, będących stronami umów o dofinansowanie.

Rola ekspertów

Powodem zaangażowania ekspertów w ww. czynności może być na przykład:

 • stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
 • wartość projektu,
 • liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
 • czas trwania projektu,
 • znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu,
 • inne kryteria.

W ramach procesu oceny i wyboru projektów do dofinansowania istnieją dwa możliwe warianty współpracy z ekspertami:

 1. eksperci przedstawiają opinię na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom właściwej instytucji lub innym oceniającym ekspertom
 2. eksperci dokonują oceny projektów polegającej np. na przyznawaniu określonej liczby punktów poszczególnym projektom i w rezultacie decydują o ich pozytywnej lub negatywnej ocenie.

Instytucja może zlecić ekspertowi ocenę całego projektu lub określonego zakresu, np. jego części finansowej. Natomiast ocenę pozostałych jego elementów zlecić innemu ekspertowi lub pracownikowi właściwej instytucji.

W procesie oceny projektu standardem jest stosowanie tzw. zasady „dwóch par oczu”, tzn. każdy oceniany element projektu weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby.

Wybór ekspertów

Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza właściwa instytucja. Opracowuje ona również zasady i zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu, a także organizuje nabór na kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji.

Ważne informacje

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów po podpisaniu umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest m.in. złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

Kto może zostać ekspertem?

Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów na ekspertów, którzy:

 1. korzystają z pełni praw publicznych,
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej Programem, stosownie do roli którą pełnią.

Wykaz kandydatów na ekspertów zawiera następujące informacje:

 1. imię i nazwisko kandydata;
 2. adres jego poczty elektronicznej;
 3. dziedzinę objętą Programem, w której posiada on wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia - stosownie do roli którą pełni.

Wykaz kandydatów na ekspertów Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020:

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020 prowadzą Instytucje Pośredniczące, które zidentyfikują potrzebę wykorzystania wiedzy ekspertów.

Instytucja Zarządzająca - w celu zagwarantowania spójności i przejrzystości, a także kompletności informacji o kandydatach na ekspertów dla wszystkich podmiotów zainteresowanych - prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów PO IiŚ 2014-2020.

Z uwagi na fakt, że każdy kandydat na eksperta zostanie poddany odpowiedniej procedurze weryfikacyjnej w ramach PO IiŚ (poprzez wybór kandydatów w oparciu o przepisy i kryteria ustawowe), to wszystkie instytucje w Programie, które prowadzą ocenę projektów i realizują następnie zawarte umowy o dofinansowanie, będą mogły korzystać z całego kręgu osób ujętych w wykazie - a nie tylko z tych, których same wybrały w toku procedury naboru kandydatów na ekspertów. Zatem będą dopuszczalne m. in. sytuacje, gdy:

 1. instytucje wyłaniają kandydatów na ekspertów w toku swoich naborów oraz korzystają z kandydatów wybranych przez inne instytucje w systemie realizacji PO IiŚ,
 2. instytucje nie prowadzą we własnym zakresie naboru kandydatów na ekspertów, tylko korzystają ze wsparcia osób z wykazu, wybranych przez inne instytucje.

Zaangażowanie kandydata na eksperta oraz podjęcie czynności w odpowiednim zakresie jest konsekwencją zawarcia z nim umowy na świadczenie usług eksperckich - dopiero wówczas następuje uzyskanie przez kandydata statusu eksperta (przy czym dotyczy to wyłącznie osób znajdujących się w wykazie kandydatów na ekspertów).

Ekspertów do udziału w zadaniach związanych z poszczególnymi projektami wyznacza właściwa instytucja - sposób wyznaczenia ekspertów jest pozostawiony do jej wyłącznej decyzji. Powierzenie ekspertowi oceny danego projektu, o ile pozwala na to liczba ekspertów i nie spowoduje to utrudnień w realizacji konkursu lub ocenie projektu pozakonkursowego, może zostać dokonane w sposób losowy. Możliwe jest także wyznaczenie wszystkich ekspertów z danej dziedziny, znajdujących się w wykazie kandydatów na ekspertów - albo zastosowanie innego, dowolnie wybranego sposobu.

Ważne jest także to, że ekspert, który brał udział w wyborze konkretnego projektu do dofinansowania, nie może później podejmować żadnych czynności związanych z realizacją zadań wynikających z zawartej dla tego projektu umowy o dofinansowanie.

Wykaz kandydatów na ekspertów PO IiŚ 2014-2020 - nabór organizowany przez Ministerstwo Środowiska (XLS 346 KB)

Wykaz kandydatów na ekspertów PO IiŚ 2014-2020 - nabór organizowany przez Ministerstwo Energii  (XLS 52 KB)

Wykaz kandydatów na ekspertów PO IiŚ 2014-2020 - nabór organizowany przez Ministerstwo Zdrowia (XLS 45 KB)

Wykaz kandydatów na ekspertów PO IiŚ 2014-2020 - nabór organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (XLS 536 KB)

Wykaz kandydatów na ekspertów PO IiŚ 2014-2020 - nabór organizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych  (XLS 40 KB)

 

Administratorem danych osobowych kandydatów na ekspertów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister Inwestycji i Rozwoju, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Kandydatowi na eksperta, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów. Kandydatowi na eksperta przysługuje także prawo odwołania, w każdym czasie, zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych. W takim wypadku oznacza to brak możliwości zachowania wpisu w wykazie kandydatów na ekspertów.