Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie w VIII osi Programu Infrastruktura i Środowisko – szkolenie w Warszawie

Informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym, jednodniowym szkoleniu dotyczącym, m.in. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 6 marca 2017 r. w Warszawie, godzinach 10.00-16.00.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOCX) na adres: agronek@mkidn.gov.pl. Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do 24 lutego 2017 r. do godziny 16.15.

Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o dokładnym miejscu szkolenia po zakończeniu rekrutacji (informacja zostanie przekazana drogą elektoniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

Dla kogo

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

  • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
  • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
  • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
  • organizacji pozarządowych,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Program szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie:

  • procedur związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego (w tym zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe),
  • zmian w przepisach dot. zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

 

Dodatkowe informacje:

Pani Anna Gronek,
tel. (22) 551 56 29,
e-mail: agronek@mkidn.gov.pl