Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenia w Warszawie dla potencjalnych beneficjentów konkursów dedykowanych chorobom układu krążenia i chorobom nowotworowym - działanie 9.2

Informacje o szkoleniach

Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia zaprasza 28 października 2016 r. na szkolenie pt. „Zasady ubiegania się o przyznanie dofinansowania w ramach konkursów dedykowanych chorobom układu krążenia i chorobom nowotworowym w  ramach działaniu 9.2 – Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych – POIiŚ 2014-2020”.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (DOCX 55 KB) na adres e-mail: d.bielawska@mz.gov.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przekazane zostanie ze strony organizatora szkolenia na adres mailowy uczestnika szkolenia, wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Możliwe jest przeszkolenie tylko jednej osoby ze strony beneficjenta.

Szkolenie jest bezpłatne, organizator nie pokrywa kosztów przejazdu, wyżywienia, ani ewentualnego noclegu.

Dla kogo

Szkolenia przeznaczone są dla potencjalnych beneficjentów naborów w ramach działania 9.2, którzy chcieliby otrzymać dofinansowanie na projekty dotyczące:

  • wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom nowotworowym i układu krążenia orazwsparcia pracowni diagnostycznych oraz
  • innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom nowotworowym oraz układu krążenia.

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów zarówno z Mazowsza, jak i z całej Polski.

Program szkolenia

Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane m.in. z:

  • zasadami aplikowania oraz zasadami oceny projektów, wynikającymi z regulaminów konkursów,
  • wypełnieniem wniosku aplikacyjnego zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku,
  • załącznikami do wniosku aplikacyjnego, w tym studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
  • kryteriami wyboru dla projektów podlegających dofinansowaniu,
  • szczegółowymi regulacjami dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach działania 9.2.

Organizator szkoleń

Ministerstwo Zdrowia
Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
Warszawa, ul. Długa 38/40