Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

11 sierpnia 2016 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.8).

Nowa wersja dokumentu zawiera m.in. następujące zmiany:

SEKTOR ENERGETYKA

Doprecyzowano zapisy w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ponadto, w wybranych działaniach, uszczegółowiono formy prawne beneficjentów oraz rozszerzono katalog typu inwestycji przewidzianych do realizacji.

SEKTOR ŚRODOWISKA

Zmieniono tryb wyboru projektów (z konkursowego na pozakonkursowy) w działaniu 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Doprecyzowano i uzupełniono zapisy w związku z przyjęciem Krajowego Programu Gospodarki Odpadami oraz w zakresie umożliwienia finansowania wykonywania monitoringu przyrodniczego w obszarach Natura 2000 przez RDOŚ. Dodano Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jako beneficjenta w zakresie rozwoju i integracji systemów monitoringu przyrodniczego.

SEKTOR ZDROWIA

Uaktualniono zapisy dotyczące typu projektu związanego z doposażaniem szpitalnych oddziałów ratunkowych, a także zapisy w zakresie promowania podmiotów leczniczych działających w pakiecie onkologicznym. Ponadto wprowadzono zmiany o charakterze doprecyzowującym i redakcyjnym.

ZAŁĄCZNIK NR 1 TABELA TRANSPOZYCJI

W wybranych działaniach dostosowano zapisy w kierunku pomocy zwrotnej.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SZOOP POIIŚ 2014-20 PN. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH (WPZ)

Uzupełniono Wykaz o 55 nowo zidentyfikowane projekty oraz usunięto 1 projekt, ponadto zaktualizowano dane dla projektów.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wraz z opisem zmian i załącznikami oraz wersje archiwalne dokumentów zostały opublikowane w dziale prawo i dokumenty.