Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ponad 100 mln zł na ochronę przyrody – dwa konkursy w toku

Troszczysz się o środowisko naturalne? Przyroda nie jest Ci obojętna? Masz pomysł, jak można ją chronić? Zrealizuj go ze wsparciem funduszy unijnych. W dwóch konkursach prowadzonych aktualnie przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) na dofinansowanie projektów dedykowanych ochronie cennych zasobów przyrodniczych przeznaczono alokację w wysokości ponad 100 mln zł. Wsparcie udzielane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach pierwszego z konkursów, 2.4.2/1/2017, można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia polegające na zwiększaniu drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych jako kluczowych elementów służących ochronie różnorodności biologicznej.

Zdjęcie leśnej roślinności

Wsparciem w ramach działania mogą zostać objęte projekty, które polegają na poprawie łączności pomiędzy siedliskami, w szczególności obszarami cennymi przyrodniczo poprzez eliminowanie lub ograniczanie barier infrastrukturalnych dla przemieszczających się zwierząt.

Zdjęcie ludzkiej dłoni obok odcisku łapy niedźwiedzia

Nabór wniosków w konkursie „korytarzowym” trwa do 15 maja 2017 r., a pula środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 34 mln zł.

Zapraszamy również do aplikowania w ramach naboru nr 2.4.1/1/2017, dedykowanego ochronie gatunków i siedlisk. Wsparciem w ramach ogłoszonego konkursu mogą być objęte projekty z zakresu ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków, zagrożonych w skali Europy i kraju. Zgłaszane działania, ograniczone terytorialnie do jednego województwa, powinny dotyczyć terenów parków narodowych i obszarów Natura 2000, projekty ponadregionalne mogą być realizowane również poza obszarami wymienionymi powyżej.

Zdjęcie leśnej ścieżki

Zgłoszone do realizacji inicjatywy mogą dotyczyć m.in.:

  • ochrony in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
  • odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie lub odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymywanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);
  • zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń);
  • ochrony ex-situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

Nabór wniosków w konkursie „ochrona czynna” trwa do 26 czerwca 2017 r., a jego alokacja to 75 mln zł.

Zdjęcie turystów w lesie przechodzących po drewnianej ścieżce-pomoście

Szczegółowe informacje o obu konkursach znajdują się na stronie CKPŚ oraz na portalu Funduszy Europejskich w Wyszukiwarce dotacji.  

Źródło zdjęć: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych