Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Blisko 144 miliony złotych z UE na nową obwodnicę Sanoka

Budowa obwodnicy wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu w Sanoku i całym województwie podkarpackim.

Krzysztof Rodziewicz, Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów CUPT, oraz Jacek Gryga, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, podpisali w poniedziałek 1 października 2018 roku umowę na dofinansowanie unijne projektu „Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu dk 28”. Uroczystość odbyła się w trakcie konferencji „Program dla Bieszczad”, zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wartość dofinansowania UE dla projektu wyniesie prawie 144 miliony złotych. Całkowita wartość projektu przekroczy 207 milionów złotych. 

Celem przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Sanoka o długości 6,70 km w ciągu drogi krajowej nr 28. Inwestycja pomoże odciążyć miasto Sanok od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawi warunki ruchu na drogach krajowych nr 28 i 84. Wdrożone rozwiązania przyczynią się do poprawy warunków życia dla mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz pozwolą na usprawnienie ruchu tranzytowego przez województwo podkarpackie.

W ramach inwestycji poza budową obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej 28 przewidziano m.in. następujące działania towarzyszące:

  • budowę czterech skrzyżowań zapewniających powiązania obwodnicy z istniejącym układem drogowym,
  • budowę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania inwestycji,
  • budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
  • budowę obiektów inżynierskich, elementów infrastruktury drogowej oraz urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • budowę oraz przebudowę uzbrojenia, budowę oświetlenia drogowego.

„Budowa nowej Obwodnicy Sanoka ma duże znaczenie dla poprawy jakości regionalnych powiązań komunikacyjnych” – podkreślił Krzysztof Rodziewicz. „Jednocześnie inwestycja pomoże wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, co poprawi komfort życia mieszkańców Sanoka” - dodał.