Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Świętujemy Dzień Wody

Co Fundusze Europejskie mają wspólnego z wodą? Bardzo wiele i jeszcze więcej! W Programie Infrastruktura i Środowisko realizujemy szereg działań, które dedykowane są gospodarce wodnej i ochronie zasobów wody. 

Wpieramy m.in. inwestycje związane z zagospodarowaniem wód opadowych w miastach, rozwojem małej retencji w ekosystemach leśnych, renaturyzacją rzek, ochroną przeciwpowodziową czy gospodarką wodno-ściekową w aglomeracjach. Dzisiaj, z okazji Światowego Dnia Wody, chcemy zaprezentować kilka takich projektów, które są realizowane dzięki środkom z Unii Europejskiej.

Inwestycje nakierowane na retencjonowanie wody

Do takich inwestycji można zaliczyć m.in. dwa kompleksowe projekty adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu związane z małą retencją oraz przeciwdziałaniem erozji wodnej, na terenach górskich i nizinnych. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe na realizację tych zadań uzyskało dofinansowanie unijne w ramach POIiŚ w łącznej kwocie prawie 313 mln zł. Celem tych działań jest wzmocnienie odporności lasów na zagrożenia związane ze zjawiskami naturalnymi, m.in. powodziami i podtopieniami, suszą i pożarami. Efektem realizacji będzie zretencjonowanie ok. 2,5 mln m³ wody. Realizacja zadań została zaplanowana do grudnia 2022 r.

Archiwum CKPŚ
Źródłó: archiwum CKPŚ

archiwum CKPŚ
Źródłó: archiwum CKPŚ

archiwum CKPŚ
Źródłó: archiwum CKPŚ

 

Gospodarowanie wodami opadowymi

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizowany jest Chorzowski projekt pn. „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich Chorzowa”. W ramach inwestycji zaplanowano:

  • zwiększenie ilości retencjonowanej wody oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego
  • przedłużenie kanalizacji deszczowej oraz budowę sieci,
  • a także modernizację systemu napowietrzania i obiegu wody w stawach Parku Róż w Chorzowie. 

Dzięki Funduszom Europejskim wybudowano 1,04 km sieci kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 3,8 mln zł, natomiast dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej ponad 2,5 mln zł.

W województwie śląskim również na terenie Miasta Zabrze, dostosowano kanalizację deszczową do przejęcia i retencjonowania wód ze zlewni. Realizacja projektu pn. Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Zabrze, ograniczyła podtopienia budynków i ulic oraz doprowadziła do uporządkowania kanalizacji deszczowej w zlewni Z19. Inwestycja przyczyniła się także do wykorzystania wód deszczowych na cele miejskie. Dodatkowym atutem projektu jest tablica tematyczna pod hasłem „Deszcz, nasz sprzymierzeniec i przeciwnik”, skierowana do dzieci szkół podstawowych. Dzięki Funduszom Europejskim beneficjent wykorzystał zbiornik retencyjny jako krok do zwiększenia atrakcyjności Parku Leśnego. Dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosło ponad 6,8 mln zł.

Renaturyzacja rzek

Wsparciem z Funduszy Unijnych są również objęte działania związane z przywracaniem rzekom ich naturalnego charakteru, takie jak np. projekt dotyczący likwidacji barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach - Ropie oraz Jasiołce, który ma na celu przede wszystkim poprawę stanu ekologicznego wód Wisłoki oraz jej głównych dopływów. W ramach projektu zaplanowano przywrócenie możliwości swobodnej wędrówki rybom i innym organizmom wodnym, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności ujęć wody. Na realizację inwestycji przeznaczono ze środków Unii Europejskiej ponad 24 mln zł. Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzania strony internetowej projektu

Gospodarka wodno-ściekowa

Fundusze Europejskie wspierają także realizację projektów infrastrukturalnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, np. na terenie Gminy Łask. Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask obejmuje m.in. modernizację oczyszczalni ścieków, która pozwoli na lepsze oczyszczenie ścieków komunalnych oraz zwiększenie jej przepustowości, a także  poprawę gospodarki osadowej. W ramach zadań dotyczących kanalizacji sanitarnej wybudowano 11,72 km kanałów, natomiast wyremontowano 6,85 km. Bezpośrednim efektem tych działań jest podłączenie 939 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej.  Całość inwestycji kosztowała ponad 67 mln zł, z czego dofinasowanie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło niemal 34,7 mln zł. 

W kwestii gospodarki wodno-ściekowej, Fundusze Europejskie odegrały także znaczącą  rolę  w Gorlicach, za sprawą inwestycji pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w mieście Gorlice. Projekt obejmował m.in. rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę i modernizację sieci wodociągowej oraz zakup samochodu do obsługi sieci. W ramach inwestycji wybudowano 8,16 km sieci wodociągowej, a przebudowie uległo 1,73 km. Z ulepszonego zaopatrzenia w wodę będzie korzystało dodatkowe 206 osób. Ogólna wartość projektu wynosiła niemal 13 mln zł, a wkład ze środków Unii Europejskiej prawie 6,5 mln zł.  

Zabezpieczenie przed powodziami

O zbiorniku Racibórz Dolny na rzece Odrze, jednej z kluczowych inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, a zarazem największej tego typu w skali kraju, pisaliśmy już tutaj. Budowa zbiornika została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie ponad 667 mln zł. 

Kolejnym przykładem inwestycji mających na celu zabezpieczenie ludności i cennej infrastruktury przed powodzią jest projekt pn. „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”. W ramach tej inwestycji ochroną zostanie objętych prawie 12 tys. osób. Bezpieczne będzie też szczególne miejsce pamięci narodowej – Muzeum Auschwitz-Birkenau. Całkowity koszt projektu to prawie 79 mln zł, a wsparcie unijne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko to kwota ponad 66,5 mln zł.