Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.1

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.09.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 19 Regulaminu konkursu nr POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17 oraz art. 45 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowanych do kolejnego etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna I stopnia.

 

lista projektow z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej

 

Wyniki naboru

19-06-2018,06:34

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 7 czerwca 2018 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17.

Lista projektów ocenionych negatywnie

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124) będącemu koordynatorem lub członkiem klastra energii.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:

  • energię wiatru (powyżej 5 MWe),
  • biomasę (powyżej 5 MWth/MWe),
  • biogaz (powyżej 1 MWe),
  • wodę (powyżej 5 MWe),
  • energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth),
  • energię geotermalną (powyżej 2 MWth).

Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne II stopnia, a w ocenie merytorycznej I stopnia musi uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 30% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

300  mln PLN, w tym:

  • dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej 100 mln PLN,
  • dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych) 200 mln PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku dla ciepła

Wzór wniosku dla energii elektrycznej

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy dla ciepła

Wzór umowy dla energii elektrycznej

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny”

Linki

Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z ogłoszeniem o naborze