Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.2

1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS III, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 27.04.2018

Wyniki naboru

30-10-2018, 10:32

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 30 października 2018 r. listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (podstawowych i rezerwowych) dla konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem:https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącymi dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz dużych przedsiębiorstw (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M. P. z 2016 r. poz. 1184), mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:

1)    przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;

2)    głęboka, kompleksowa modernizacja energetycznabudynków w przedsiębiorstwach;

3)    zastosowanie technologii efektywnych energetyczniew przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianęna energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne,oświetlenie, oraz ciągi transportowe liniiprodukcyjnych;

4)    budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tymwymiana źródła na instalację OZE);

5)    zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systememwykorzystania energii ciepła odpadowego w ramachprzedsiębiorstwa.

Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile: beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, jest to uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego).

Projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające efektywność energetyczną w wyniku realizacji projektu poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu w ramach postępowania konkursowego, jeśli projekt ten w momencie ogłoszenia Konkursu widnieje w wykazie projektów zidentyfikowanych POIiŚ lub aplikuje bądź uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych w formie pomocy zwrotnej na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 75%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 8.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Budżet w ramach Konkursu wynosi 100 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 Regulaminu konkursu POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18 (zwanego dalej: Regulaminem) informujemy o aktualizacji harmonogramu naboru konkursu. Przyczyną aktualizacji terminów wskazanych w harmonogramie naboru jest wydłużony etap weryfikacji wniosków pod kątem warunków formalnych (tzw. pre-ocena) oraz oczekiwanie na wpływ wszystkich niezbędnych uzupełnień celem zakończenia pre-oceny. Powyższe wpłynęło na rozpoczęcie oceny formalnej wniosków, zgłoszenie uwag i czas oczekiwania na uzupełnienia. Zgodnie z § 13 ust. 2 i 3 Regulaminu, weryfikacja warunków formalnych (pre-ocena) dokonywana jest w terminie możliwie najkrótszym od daty upływu terminu składania wniosków, a ocena formalna dokonywana jest w możliwie najszybszym terminie od zakończenia weryfikacji warunków formalnych. Termin, od którego zmiany są stosowane: 19.07.2018 r.

Harmonogram konkursu zamkniętego nr POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18 informujemy o następującej zmianie:

W związku z oceną merytoryczną projektów w ramach Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (konkurs nr POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18), Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Energii)  wyraziła zgodę na zwiększenie budżetu dla przedmiotowego konkursu z kwoty 100 mln zł do kwoty 185 mln zł. Zwiększenie kwoty budżetu konkursu pozwoli na uwzględnienie na liście projektów przewidzianych do dofinansowania wszystkich projektów, które uzyskają pozytywną ocenę merytoryczną.  W związku z powyższym, publikujemy zmienioną dokumentację konkursową tj.:

Regulamin konkursu POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18,

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – ogłoszenie o planowanym naborze.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej IW w zakładce „Punkt informacyjny”.Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane są na stronie internetowej IW w zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”

Linki

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/promowanie-efektywnosci-energetycznejkonkurs/art,1,iii-konkurs-1-2-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach.html