Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.5

IV nabór dla działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 27.07.2018

Wyniki naboru

19-12-2018, 08:51

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie w ramach konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18.

Realizując zapisy § 12 ust. 7 Regulaminu Konkursu nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18, poniżej przedstawiamy również informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

Lista projektów ocenionych negatywnie

Lista projektów ocenionych pozytywnie

Skład KOP

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2019

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 27.07.2018 r. o godz. 24.00,
 • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 27.07.2018 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • w przypadku podpisania wniosku i jego załączników przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - termin wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą IOK znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na które wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru
 • w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

  - termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

  lub

  - datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

  Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

O wsparcie ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w POIiŚ 2014-2020 nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji. Do wsparcia w ramach działania 1.5 nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie w ramach działania 1.7 POIiŚ 2014-2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 2. budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych [*], skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
 3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
 4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

[*] Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU)

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie oceniony musi spełnić wszystkie kryteria formalne i merytoryczne II stopnia, a w ocenie merytorycznej I stopnia musi uzyskać poziom punktów uprawniający do wsparcia w ramach dostępnego limitu środków, stanowiący nie mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów dla danego typu projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

200 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny”

Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontakt telefoniczny do pracowników NFOŚiGW w zakładce KONTAKT

Linki

Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej