Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.6

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - KONKURS II, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 28.04.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 18 Regulaminu konkursu nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17 oraz art. 45 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

Wyniki naboru

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 22 grudnia 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listy  projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie w ramach konkursu nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17

Załącznik nr 1  lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach procedury konkursowej dla Działania 1.6.2, konkurs nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17

Lista  projektów ocenionych negatywniew konkursie nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17(które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego po ocenie merytorycznej I stopnia lub zostały ocenione negatywnie w trakcie oceny merytorycznej II stopnia) dla pozostałych projektów   

08-03-2019, 13:03

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 7 marca 2019 r. aktualizację wyników oceny merytorycznej oraz zaktualizowane listy projektów ocenionych w ramach Konkursu nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17.

- Zaktualizowana lista projektów ocenionych pozytywnie

- Zaktualizowana lista projektów ocenionych negatywnie   

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-          przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140),

-          jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),

-          podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),

-          spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a)     budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji;

b)     wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/

c)      budowy sieci ciepłowniczych;budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

125 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej IW w zakładce „Punkt informacyjny”.

Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane na stronie internetowej w zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w

Linki

Ogłoszenie o konkursie