Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.7

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 26.06.2019

Zakończenie oceny wniosków w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/4/2019

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pełniący funckję Instytucji Organizującej Konkurs i będący jednocześnie Instytucją Wdrażającą zakończył konkurs nr POIS/1.7.1/4/2019. W ramach ww. konkursu ostatecznie, łącznie 71 projektów zostało wybranych do dofinansowania. Prace zmierzające do zawarcia umów z nowymi Beneficjentami są aktualnie w toku.

Poniżej publikujemy pełne Listy projektów wybranych do dofinansowania, które były oceniane w trzech turach.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

Sposób składania wniosków

W formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30 lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

-      spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),

-      wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),

-      podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),

-      porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego,

-      jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 (dotyczy wyłącznie TBSów)).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Dofinansowaniu podlegają proejkty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 2 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 10.2) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.1/4/2019.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 204.375.780 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 28 listopada br. obowiązuje wersja 11.4 Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014 – 2020 (SzOOP), która uwzględnia przesunięcia środków w ramach działania 1.7. POIiS, związane ze zgłoszonym, zapotrzebowaniem  we wnioskach podlegających aktualnie ocenie. W związku z powyższym informujemy, że alokacja dla poddziałania  1.7.1 POIiŚ wynosi: 80.221.539 Euro. Jednocześnie informujemy, że budżet dla konkursu nr POIiŚ/1.7.1/4/2019 został zwiększony i aktualnie wynosi 204.375.780 zł. Poniżej dostępny jest zaktualizowany Regulamin konkursu.

Aktualizacja Regulaminu konkursu (PDF 446 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie będzie podpisywana wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl / www.gov.pl/energia

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytanie dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres funduszeeuropejskie@wfosigw.katowice.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie