Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.7

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, Infrastruktura i Środowisko

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.03.2019 do 27.05.2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii, ogłosiła w dniu 27.02.2019 r. konkurs projektów w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2019

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

Sposób składania wniosków

W formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30 lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),

- wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod117 - dotyczy wyłącznie TBSów),

- podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),

- porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 2 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 10.2) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.1/4/2019.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 mln PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie będzie podpisywana wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl / www.gov.pl/energia

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres funduszeeuropejskie@wfosigw.katowice.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie