Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.4

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.07.2016

Lista rankingowa w konkursie 2.4.1/1/2016 została zatwierdzona przez Ministerstwo Środowiska. Decyzją Ministerstwa alokacja na konkurs została zwiększona z 80 000 000,000 zł na 82 095 236,00 zł, dzięki czemu ostatni projekt na liście podstawowej uzyskuje maksymalny poziom dofinansowania UE. Ponadto w związku z powstałymi oszczędnościami w działaniu 2.4 istnieje możliwość ponownego zwiększenia alokacji na przedmiotowy konkurs. Biorąc powyższe pod uwagę Ministerstwo Środowiska poleciło skierowanie wszystkich projektów z listy rezerwowej do oceny merytorycznej II stopnia.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

 • złożony osobiście w siedzibie IOK, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
 • dostarczony drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres siedziby IOK.

Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej zgodnie z Regulaminem konkursu. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, składany na konkurs, powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem konkursu i zawierającej wyraźną adnotację, że przesyłka zawiera wniosek o dofinansowanie. 

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • dzień wpłynięcia wniosku do kancelarii Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3, 02-362 Warszawa), w godzinach 8.00 – 16.00 lub
 • dzień nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, pełni Poczta Polska S.A.)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • parki narodowe,
 • pozarządowe organizacje ekologiczne,
 • jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),
 • jednostki badawczo-naukowe,
 • uczelnie,
 • urzędy morskie

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na ochronę in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Działania w ramach 2.4.1.a dotyczyć mogą w szczególności:

 • ochrony in - situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
 • odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);
 • zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń);
 • ochrony ex - situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetowych PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 22 marca 2016 r. (link) (PDF 662 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

82 095 236,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 421 KB) nieaktualny

Regulamin konkursu (PDF 331 KB) nieaktualny

Regulamin konkursu (PDF 425 KB) nieaktualny

Regulamin konkursu (PDF 332 KB) nieaktualny 

Regulamin konkursu  (PDF 332 KB) zaktualizowany 15 lutego 2016 r.

 

Załączniki do regulaminu:

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (PDF 1015 KB)

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia (PDF 246 KB)

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia.Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia (PDF 626 KB) - nieaktualny

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej II stopnia.Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia (PDF 556 KB) - obowiązująca  - zaktualizowana 22 lipca 2016 r.

Lista sprawdzająca do oceny formalnej (PDF 424 KB)

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia (PDF 520 KB)

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia (PDF 650 KB) - nieaktualny

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia (PDF 591 KB) nieaktualny - zaktualizowany 23 czerwca 2016 r.

Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia obowiązujący (PDF 518 KB)- zaktualizowany 22 lipca 2016 r.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów (PDF 866 KB) - nieaktualny

Regulamin prac Komisji oceny projektów (DOC 475 KB) - zaktualizowany 22 sierpnia 2016 r.

Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację projektu (PDF 239 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie: PJB  (PDF 381 KB) NPJB (PDF 460 KB)

Harmonogram Konkursu (DOC 70 KB) - obowiązujący - zaktualizowany 15 lutego 2017 r.

Harmonogram Konkursu (DOC 69 KB) - nieaktualny

Harmonogram Konkursu (PDF 288 KB) - nieaktualny

 

Tabela aktualizacji wprowadzonych 29 kwietnia 2016 r.  (XLSX 11 KB)

Tabela aktualizacji wprowadzonych 23 czerwca 2016 r. (XLSX 11 KB)

Tabela aktualizacji wprowadzonych 18 lipca 2016 r. (XLSX 11 KB)

Tabela aktualizacji wprowadzonych 22 lipca 2016 r.  (XLSX 11 KB)

Tabela aktualizacji wprowadzonych 8 listopada 2016 r.  (XLSX 12 KB)

 

Dodatkowe informacje można także znaleźć w: 

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Załączniki do II etapu oceny merytorycznej nieobowiązujące przy składaniu wniosku

 (XLS 33 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 1015 KB):

Załączniki do Wniosku o dofinansowanie:

Załącznik nr 2: Plan realizacji projektu. (PDF 488 KB)

Załącznik nr 4: Harmonogram realizacji projektu. (XLSX 52 KB)

Załącznik nr 8: Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (jeśli dotyczy) (PDF 241 KB)

Opinia służb odpowiedzialnych za ochronę przyrody na obszarze na którym realizowany będzie projekt (PDF 437 KB)

Oświadczenie dotyczące braku finansowania z innych programów operacyjnych (PDF 150 KB) nieaktualny

Oświadczenie dotyczące braku finansowania z innych programów operacyjnych (PDF 41 KB) obowiązujący - zaktualizowany 29 kwietnia 2016 r.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PDF 381 KB) nieaktualny 

Wzór umowy o dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PDF 238 KB) obowiązujący - zaktualizowany 29 kwietnia 2016 r. 

Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych (PDF 460 KB) nieaktualny

Wzór umowy o dofinansowanie dla Niepaństwowych Jednostek Budżetowych (PDF 309 KB) obowiązujący - zaktualizowany 29 kwietnia 2016 r. 

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

e-mail: ochronaprzyrody@ckps.lasy.gov.pl

tel.: (22) 318 70 82

Linki

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Informacja na temat konkursu na stronie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych