Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 5.2

5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura), Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 9.11.2018

Wyniki naboru

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr POIiŚ.5.2/1/18 dla działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania, uwzględniającą wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów  i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista została zatwierdzona przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK - CUPT) w dniu 31 lipca 2019 r.

Załączniki do pobrania (poniżej):

lista projektów wybranych do dofinansowania (XLSX 21 KB)

lista członków Komisji Oceny Projektów  (DOCX 30 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00-844 Warszawa, Plac Europejski 2

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dni robocze w terminie od 31 lipca 2018 r. do 9 listopada 2018 r. w kancelarii CUPT, w godzinach jej pracy (815-1615), pod adresem siedziby Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 00–844 Warszawa, Plac Europejski 2 w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną zgodnie z Regulaminem konkursu lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem na kopercie „wniosek o dofinansowanie do konkursu nr „POIiŚ.5.2/1/18”.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku do siedziby CUPT albo data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z 2018 r. poz. 106, 138 z późn. zm.)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

a) zarządcy infrastruktury kolejowej (forma prawna – kod 116, kod 117)

b) jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna – kod 403, kod 430, kod 431)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu podlegającemu dofinansowaniu są projekty dotyczące kolei miejskiej, których typ został określony w SzOOP:

1. budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, w tym z możliwością:

- instalacji ERTMS,

- budowy i modernizacji przystanków kolejowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych[1], systemów zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi oraz obiektów inżynieryjnych,

2. systemy informacji pasażerskiej, systemy biletowe.

Kryteria wyboru projektów

Zgodnie ze "Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020" dla działania 5.2.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

500 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

regulamin konkursu_aktualizacja (DOCX 147 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 398 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 103 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art. 6 Regulaminu konkursu dla działania 5.2

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać na email: konkurs5@cupt.gov.pl oraz pisemnie.

Pytania wraz z odpowiedziami na nie będą opublikowane na dedykowanej stronie konkursu www.cupt.gov.pl w zakładce FAQ.

Pytania/wątpliwości powinny być zgłoszone najpóźniej do 14 września 2018 r. Pytania/wątpliwości, które wpłyną po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

Linki

https://bit.ly/2yVa20b