Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 8.1

8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 7.10.2016

Informujemy, że w dniu 8 marca 2017 r. Pan Prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu ostatnich projektów złożonych do II konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr naboru: POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16). Koszt całkowity dofinansowanych inwestycji wynosi 993.658.745,41 zł łączna kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 733.257.042,68 zł. Dofinansowanie otrzymały 33 projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, o budżecie całkowitym 705.597.792,80 zł, 10 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury kultury o budżecie całkowitym  152.589.582,32 zł   i  9 projektów dotyczących zakupu wyposażenia o budżecie całkowitym 135.471.370,29 zł.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15 na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00– 071 Warszawa

Sposób składania wniosków

Drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)      Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

b)      Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

c)       Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

d)      Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,

e)      Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,

f)       Organizacje pozarządowe,

g)      Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych),

h)      Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1)      Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;

2)      Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;

3)      Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

4)      Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;

5)      Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

6)      Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);

7)      Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego);

8)      Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru (PDF 745 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

600 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Aktualna wersja regulaminu konkursu wraz z załącznikami - obowiązująca od 31 stycznia 2017 roku

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs do kwoty 746.769.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podział środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu na Główne Typy Projektów wynosi obecnie: 

- dla infrastruktury zabytkowej: 537.633.000 PLN (słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych), 

- dla infrastruktury niezabytkowej: 102.229.000 PLN (słownie: sto dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), 

- dla sprzętu i wyposażenia: 106.907.000 PLN (słownie: sto sześć milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych). 

Powyższe rozwiązanie umożliwiło skierowanie do oceny merytorycznej II stopnia wszystkich projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną I stopnia

dostępne pod adresem: http://poiis.mkidn.gov.pl w punkcie VIII. "Dokumenty do pobrania".

Wzór wniosku o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie (DOCX 208 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (PDF 106 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (wraz z załącznikami) (ZIP 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z regulaminem konkursu

 

Pytania i odpowiedzi

Należy zgłaszać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego drogą pisemną (na adres siedziby Ministerstwa) lub mailową na adres poiis@mkidn.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze

Harmonogram konkursu (PDF 46 KB)