Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 9.1

9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.03.2016

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr 9.1/1/2015 w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych dedykowanego obszarom słabiej rozwiniętym:

Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie

Wyniki naboru 31.08.2016

17 czerwca br. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w Konkursie nr 9.1/1/2015 w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych dedykowanego obszarom słabiej rozwiniętym. Lista projektów skierowana do oceny merytorycznej

Dokument

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2016-08-31

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia (MZ)

Departament Infrastruktury i e-Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa 

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie może zostać:

  • złożony osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w siedzibie IOK) lub
  • wysłany w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub
  • dostarczony za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe - na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Infrastruktury i e-Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1) podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem pkt. 2

2)  do Konkursu nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których funkcjonuje lub planowane jest do utworzenia zgodnie z WPDSPRM Centrum Urazowe, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) realizowane na terytorium RP z wyłączeniem województwa mazowieckiego

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (DOCX 119 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% z EFRR

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

167,5 mln PLN z EFRR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.