Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapoznaj się z Programem

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 przyjęty przez Radę Ministrów dostępny jest w zakładce "Założenia Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko" 

Projekt poddany konsultacjom 

Celem konsultacji było zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027  (PDF 933 KB) - projekt był skierowany do konsultacji

Prezentacja nt. Programu (PPTX 33 MB)

Uwagi do Programu można było zgłaszać do 18 lipca br.

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Projektu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (DOC 59 KB)

Tabela uwag z odpowiedziami (PDF 4 MB)

Tabela uwag z odpowiedziami  (XLS 3 MB)

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oceny oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 jest dostępna w zakładce "Prognoza oddziaływania na środowisko"

Prognoza oceny oddziaływania na środowisko programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027  (PDF 14 MB) - projekt był skierowany do konsultacji 

zał nr 1 - analiza dokumentów strategicznych (XLSX 36 KB)

zał nr 2 - analizy szczegółowe przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko znacząco (XLSX 395 KB)

Uwagi do Prognozy można było zgłaszać do 18 lipca br. 

Konferencje

18 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja otwierająca konsultacje społeczne programu FEnIKS w formule on-line.

Agenda konferencji (DOC 29 KB)

Konferencja otwierająca konsultacje społeczne programu FEnIKS

Druga konferencja konsultacyjna odbyła się 9 lipca w formule on-line.

Agenda konferencji (DOC 28 KB)

Druga konferencja konsultacyjna

Wysłuchanie publiczne

Dzięki wysłuchaniu przedstawiciele rządu mogli usłyszeć opinie na temat projektu Programu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa (jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego).

Przedsięwzięcie wspierało organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wydarzenie przygotowała Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Uczestnictwo i pomoc w organizacji wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. Nie jest prowadzone na zlecenie rządu, ale we współpracy z MFiPR.

Wysłuchanie nie ogranicza się do organizacji społecznych - jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych) i ogólnie każdą instytucje i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Kto będzie mógł ostatecznie zabrać głos określa regulamin wysłuchania.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takich jak transparentność, powszechność, przewidywalność, zasada dobrej woli i poszanowanie interesu ogólnego.

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 odbyło się 15 lipca. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl

Wysłuchanie publiczne odwrócone

Wysłuchanie publiczne odwrócone dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 odbędzie się 16 lutego o godz. 14:00. 

Wysłuchanie publiczne to umożliwienie wypowiedzenia się, przedstawienia swojego poglądu (opinii, oczekiwań). Nie jest to dialog, co oznacza, że w trakcie wysłuchania nie ma wymiany zdań między stronami. Wysłuchania są otwarte dla każdej instytucji i osoby prywatnej, która chce w nich uczestniczyć jako widz lub mówca, a ich celem jest dostarczenie w danej sprawie argumentów i opinii różnych podmiotów oraz wyważenie sprzecznych interesów stron. Takie wydarzenie dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 miało miejsc 15 lipca 2021 r. 

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy

Program Wysłuchania

Prowadzenie:
PAWEŁ KOWALCZYK 

14:00 – 14:20  Otwarcie spotkania
Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 

14:20 – 15:00  
Część I. Wypowiedzi przedstawiciela/-i organizatora: 
Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Barbara Baka, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Katarzyna Zielińska-Heitkötter, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

15:00 – 15:25
Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek stron:
[każda z wypowiedzi w tej części trwa do 5 minut]
Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Bartłomiej Zydel, Związek Powiatów Polskich
Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w Urzędzie m.st. Warszawy 

15:25 – 15:30
Podziękowanie i zakończenie wysłuchania
Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Materiały

Po przeanalizowaniu zgłoszonych postulatów, organizowane jest tzw. wysłuchanie odwrócone. Ma ono na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w projekcie programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, jako odpowiedzi na postulaty zgłoszone podczas wysłuchania oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście. 

Informacje o projekcie Programu

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

  • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym
  • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne
  • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030
  • poprawę bezpieczeństwa transportu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia
  • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym

Realizując program, Ministerstwo zakłada zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększenie udziału zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii. 

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym. Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego). 

W Programie Ministerstwo dąży do poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi.Planowane jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów; rozwijanie systemu monitorowania zasobów przyrodniczych, aby ułatwić ich ochronę. 

Dążąc do zmniejszenia emisji w transporcie, zakładane jest rozwijanie transportu szynowego, w tym w miastach, zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej, a także alternatywne wobec dróg łańcuchy logistyczne (porty morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne).W celu poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego planowana jest koncentracja na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast. 

Zakładane jest podejmowanie inwestycji w kluczowych obszarach sytemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do wzrostu dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności. 

W sektorze kultury zakładane są działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu zarówno ruchomych i nieruchomych. Jednocześnie rozwój instytucji kultury oraz wsparcie ich adaptacji do nowych funkcji kulturalnych i społecznych. 

Budżet - ponad 25 mld euro.

Transmisja

Transmisja online