Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zadania ekspertów

Na potrzeby:

 • oceny wniosków o dofinansowanie i wyboru projektów

oraz

 • wykonywania zadań właściwych insytucji, wynikających z zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów

w zakresie Programu Infrastruktura i Środowisko powoływani mogą być eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w Programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej ich oceny, a także prawidłowa realizacja praw i obowiązków insytucji, będących stronami umów o dofinansowanie.

Rola ekspertów

Powodem zaangażowania ekspertów w ww. czynności może być na przykład:

 • stopień specjalizacji dziedziny, której projekt dotyczy,
 • wartość projektu,
 • liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu,
 • czas trwania projektu,
 • znaczne rozbieżności w ocenie merytorycznej projektu,
 • inne kryteria.

W ramach procesu oceny i wyboru projektów do dofinansowania istnieją dwa możliwe warianty współpracy z ekspertami:

 1. eksperci przedstawiają opinię na temat danego projektu lub jego wybranych elementów pracownikom właściwej instytucji lub innym oceniającym ekspertom
 2. eksperci dokonują oceny projektów polegającej np. na przyznawaniu określonej liczby punktów poszczególnym projektom i w rezultacie decydują o ich pozytywnej lub negatywnej ocenie.

Instytucja może zlecić ekspertowi ocenę całego projektu lub określonego zakresu, np. jego części finansowej. Natomiast ocenę pozostałych jego elementów zlecić innemu ekspertowi lub pracownikowi właściwej instytucji.

W procesie oceny projektu standardem jest stosowanie tzw. zasady „dwóch par oczu”, tzn. każdy oceniany element projektu weryfikowany jest przez co najmniej dwie osoby.

Wybór ekspertów

Ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania wyznacza właściwa instytucja. Opracowuje ona również zasady i zapewnia funkcjonowanie przejrzystego i konkurencyjnego systemu naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu, a także organizuje nabór na kandydatów na ekspertów. Ogłoszenie o naborze jest publikowane na stronie internetowej instytucji.

Ważne informacje

Ekspertem może zostać tylko ta osoba, która znajduje się w wykazie kandydatów na ekspertów po podpisaniu umowy z instytucją. Warunkiem korzystania z usług eksperta jest m.in. złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności.

Kto może zostać ekspertem?

Eksperci wyznaczani są spośród kandydatów na ekspertów, którzy:

 1. korzystają z pełni praw publicznych,
 2. mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej Programem, stosownie do roli którą pełnią.

Wykaz kandydatów na ekspertów zawiera następujące informacje:

 1. imię i nazwisko kandydata;
 2. adres jego poczty elektronicznej;
 3. dziedzinę objętą Programem, w której posiada on wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia - stosownie do roli którą pełni.

Wykaz kandydatów na ekspertów Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020:

Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020 prowadzą Instytucje Pośredniczące, które zidentyfikują potrzebę wykorzystania wiedzy ekspertów.

Instytucja Zarządzająca - w celu zagwarantowania spójności i przejrzystości, a także kompletności informacji o kandydatach na ekspertów dla wszystkich podmiotów zainteresowanych - prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów PO IiŚ 2014-2020.

Z uwagi na fakt, że każdy kandydat na eksperta zostanie poddany odpowiedniej procedurze weryfikacyjnej w ramach PO IiŚ (poprzez wybór kandydatów w oparciu o przepisy i kryteria ustawowe), to wszystkie instytucje w Programie, które prowadzą ocenę projektów i realizują następnie zawarte umowy o dofinansowanie, będą mogły korzystać z całego kręgu osób ujętych w wykazie - a nie tylko z tych, których same wybrały w toku procedury naboru kandydatów na ekspertów. Zatem będą dopuszczalne m. in. sytuacje, gdy:

 1. instytucje wyłaniają kandydatów na ekspertów w toku swoich naborów oraz korzystają z kandydatów wybranych przez inne instytucje w systemie realizacji PO IiŚ,
 2. instytucje nie prowadzą we własnym zakresie naboru kandydatów na ekspertów, tylko korzystają ze wsparcia osób z wykazu, wybranych przez inne instytucje.

Zaangażowanie kandydata na eksperta oraz podjęcie czynności w odpowiednim zakresie jest konsekwencją zawarcia z nim umowy na świadczenie usług eksperckich - dopiero wówczas następuje uzyskanie przez kandydata statusu eksperta (przy czym dotyczy to wyłącznie osób znajdujących się w wykazie kandydatów na ekspertów).

Ekspertów do udziału w zadaniach związanych z poszczególnymi projektami wyznacza właściwa instytucja - sposób wyznaczenia ekspertów jest pozostawiony do jej wyłącznej decyzji. Powierzenie ekspertowi oceny danego projektu, o ile pozwala na to liczba ekspertów i nie spowoduje to utrudnień w realizacji konkursu lub ocenie projektu pozakonkursowego, może zostać dokonane w sposób losowy. Możliwe jest także wyznaczenie wszystkich ekspertów z danej dziedziny, znajdujących się w wykazie kandydatów na ekspertów - albo zastosowanie innego, dowolnie wybranego sposobu.

Ważne jest także to, że ekspert, który brał udział w wyborze konkretnego projektu do dofinansowania, nie może później podejmować żadnych czynności związanych z realizacją zadań wynikających z zawartej dla tego projektu umowy o dofinansowanie.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych kandydatów na ekspertów i ekspertów jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020, mający swoją siedzibę pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Dane osobowe kandydatów na ekspertów i ekspertów przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w szczególności w celu ich udziału w wyborze projektów do dofinansowania oraz wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

Przetwarzanie danych osobowych kandydatów na ekspertów i ekspertów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) - na podstawie:

 • przepisów prawa (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) - art. 68a ust. 3 i ust. 11-12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

 • umów zawartych z ekspertami (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, 
 • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020.
 • podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Dane osobowe kandydatów na ekspertów i ekspertów będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Kandydatom na ekspertów i ekspertom przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany (do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy kandydat na eksperta lub ekspert uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Informacje o danych osobowych zostały przekazane Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020 przez podmioty pełniące funkcje instytucji pośredniczących i wdrażających, które organizowały nabory kandydatów na ekspertów.

Dane osobowe kandydatów na ekspertów i ekspertów nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.