Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powołany przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym świata nauki, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacji pozarządowych). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej w charakterze doradczym.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje też sekretariat zapewniający obsługę prac komitetu.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Do kompetencji Komitetu należy w szczególności:

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na realizację programu;
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
 • promowanie zasady partnerstwa.

 Realizując zadania komitet monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów;
 • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POIiŚ;
 • propozycje Instytucji Zarządzającej POIiŚ dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać grupy robocze, poświęcone wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. odnawialnych źródeł energii czy infrastruktury transportowej) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określa przede wszystkim:

Skład Komitetu Monitorującego

Lista członków, zastępców członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 283 KB)

W ramach KM POIiŚ została powołana Grupa robocza ds. energetyki i efektywności energetycznej.

Lista członków grupy roboczej (PDF 290 KB)

Ważna informacja

Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej mogą stanowić maksymalnie dwie trzecie liczby członków Komitetu Monitorującego, co zapewni znaczący wpływ na realizację Programu instytucji spoza administracji.

Zadania, kompetencje i skład Komitetu Monitorującego określone są w Zarządzeniu nr 16 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wymagania

Członkowie, zastępcy i obserwatorzy Komitetu Monitorującego powinni posiadać doświadczenie z obszaru realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych lub z dziedziny będącej przedmiotem Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kompetencje przedstawicieli:

 • zdolności analityczne i komunikatywność;
 • samodzielność oraz kreatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • gotowość ciągłego uczenia się i aktualizacji posiadanej wiedzy;
 • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów;
 • umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk rekomendacji), w kwestiach będących przedmiotem prac Komitetu.

Dane kontaktowe Sekretariatu Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020

kmpois14-20@mfipr.gov.pl

____________________________________

Departament Programów Infrastrukturalnych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/400-926 Warszawa

Tel. + 48 22 273 77 34

 

Zarządzenie

Zarządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  (PDF 345 KB)

Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (PDF 329 KB)

Zarządzenie nr 16 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 223 KB)

Zarządzenie nr 13 Ministra Rozwoju z 17 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 57 KB)

 

Regulamin Komitetu Monitorującego

Regulamin (PDF 276 KB)

 

Uchwały Komitetu Monitorującego

Uchwała nr 19/2022 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z 21 października 2022 r. w sprawie zmiany dodatkowych kryteriów formalnych oraz kryteriów merytorycznych I stopnia dla typu projektu: wsparcie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020 (PDF 179 KB)

Uchwała nr 18/2022 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z 20 września 2022 r.  ws. przyjęcia zmiany kryteriów wyboru projektów w sektorze transportu kolejowego w ramach działania 5.2 dla typu projektu: projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei (PDF 192 KB)

Uchwała nr 17/2022 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z 20 września 2022 r.  ws. przyjęcia zmiany horyzontalnych kryteriów wyboru projektów dla POIiŚ 2014-2020 (PDF 180 KB)

Uchwała nr 16/2022 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z 20 września 2022 r.  ws. przyjęcia kryteriów wyboru projektów w sektorze transportu miejskiego w ramach działania 11.4 dla typu projektu inwestycje taborowe oraz przygotowanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej  (PDF 186 KB)

Uchwała nr 15/2022 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia zmiany horyzontalnych kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 181 KB)

Uchwała nr 14/2022 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w sektorze transportu w ramach działania 11.4 dla typu projektu: inwestycje infrastrukturalne, inwestycje taborowe oraz projekty integrujące w sobie inwestycje infrastrukturalne i taborowe (PDF 185 KB)

Uchwała nr 13/2022 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w sektorze energii w ramach poddziałania 1.1.1 dla typu projektu: wsparcie instalacji OZE (zakup i  montaż) do produkcji energii elektrycznej przez osoby fizyczne w budynkach mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (PDF 189 KB)

Uchwała nr 12/2022 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 181 KB)

Uchwała nr 11/2022 Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Ewaluacji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 179 KB)

Uchwała nr 10/2022 Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian do Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 178 KB)

Uchwała nr 9/2022 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z 24 maja 2022 r.  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za 2021 (PDF 121 KB)

Uchwała Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020 nr 8/2022 z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przyjęcia zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko2014-2020 (PDF 160 KB)

Uchwała Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020 nr 7/2022 z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przyjęcia zmian do Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 179 KB) 

Uchwała Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020 nr 6/2022 w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 174 KB)

Uchwała Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020 z 7 lutego 2022 r. nr 5/2022 w sprawie przyjęcia zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 172 KB)

Uchwała Komitetu Monitorującego POIiŚ nr 4/2022 z 11 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru dla typu projektu: Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP) w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 179 KB)

Uchwała Komitetu Monitorującego POIiŚ nr 3/2022 z 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru dla typu projektów: projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci drogowej w ramach Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T POIiŚ 2014-2020 (PDF 177 KB)

Uchwała Komitetu Monitorującego POIiŚ nr 2/2022 z 11 stycznia 2022 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 171 KB)

Uchwała Komitetu Monitorującego POIiŚ nr 1/2022 z 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia zmian do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 168 KB)

Uchwała Komitetu Monitorującego POIiŚ nr 12/2021 z 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany dodatkowych kryteriów merytorycznych II stopnia dla typów projektów: budowa, przebudowa lub rozbudowa dróg do parametrów dróg ekspresowych i autostrad w sieci TEN-T; budowa, przebudowa dróg w warszawskim miejskim węźle sieci bazowej ujętych w planach pracy korytarzy sieci bazowej TEN-T w ramach Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 181 KB)

Uchwała nr 11/2021 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla typu projektu: Wsparcie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 175 KB)

Uchwała nr 10/2021 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach XII osi priorytetowej Pomoc techniczna REACT-EU (PDF 348 KB)

Uchwała nr 9/2021 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów w ramach XI osi priorytetowej REACT-EU POIiŚ 2014-2020 (PDF 350 KB)

Uchwała nr 8/2021 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla typu projektu: Opracowanie dokumentacji planistycznej w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej (Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP) w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach POIiŚ 2014-2020 (PDF 361 KB)

Uchwała nr 7/2021 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sprawie przyjęcia zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu POIiŚ 2014-2020 (PDF 353 KB)

Uchwała nr 6/2021 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sprawie przyjęcia zmiany horyzontalnych kryteriów wyboru projektów dla POIiŚ 2014-2020 (PDF 348 KB)

Uchwała nr 5/2021 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w sprawie przyjęcia zmiany preambuły do kryteriów wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 (PDF 283 KB)

Uchwała nr 4/2021 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 344 KB)

Uchwała nr 3/2021 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z 10 maja 2021 ws. zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za 2020 (PDF 111 KB)

Uchwała nr 2/2021Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla typu projektu: modernizacja wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu w ramach działania 5.2 „Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 352 KB)

Uchwała nr 1/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 172 KB)  

Uchwała nr 17/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Ewaluacji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 185 KB) 

Uchwała nr 16/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 172 KB) 

Uchwała nr 15/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych (PDF 182 KB) 

Uchwała nr 14/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie dodatkowego kryterium formalnego oraz kryteriów merytorycznych I stopnia w osi I dla poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 173 KB) 

Uchwała nr 13/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany dodatkowego kryterium merytorycznego II stopnia w osi III i IV nr 17: Średnie dobowe natężenie ruchu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 173 KB)

Uchwała nr 12/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany dodatkowego kryterium merytorycznego II stopnia dla typu projektu, prace przygotowawcze dla projektów infrastrukturalnych w osiach III, IV i V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 172 KB)

Uchwała nr 11/2020 z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 186 KB)

Uchwała nr 10/2020 z 14 września 2020 r. w sprawie przyjęcia zmian do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 345 KB) 

Uchwała nr 9/2020 z 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 za 2019 rok (PDF 112 KB)

Uchwała nr 8/2020 z 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 199 KB)

Uchwała nr 7/2020 z 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany sprawie przyjęcia zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 179 KB)

Uchwała nr 6/2020 z 30 marca 2020 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oraz działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych (PDF 169 KB)

Uchwała nr 5/2020 z 17 marca 2020 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (PDF 170 KB)

Uchwała nr 4/2020 z 17 marca 2020 w sprawie zmiany horyzontalnego kryterium merytorycznego II stopnia pn. Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności  (PDF 167 KB)

Uchwała nr 3/2020 z 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T i działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (PDF 363 KB)

Uchwała nr 2/2020 z 9 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji Wykazu Dużych Projektów (PDF 364 KB)

Uchwała nr 1/2020 z 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 363 KB)

Uchwała nr 8/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 348 KB)

Uchwała nr 7/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru dla projektów z obszaru transportu morskiego w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 349 KB)

Uchwała nr 6/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 345 KB)

Uchwała nr 5/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 349 KB)

Uchwała nr 4/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 349 KB)

Uchwała nr 3/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 348 KB)

Uchwała nr 2/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 za 2018 rok (PDF 343 KB)

Uchwała nr 1/2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w IX osi priorytetowej Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 345 KB)

Uchwała nr 25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 218 KB)

Uchwała nr 24/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 219 KB)

Uchwała nr 23/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działań 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 223 KB)

Uchwała nr 22/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 219 KB)

Uchwała nr 21/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 217 KB)

Uchwała nr 20/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 215 KB)

Uchwała nr 19/2018 z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 10.1 Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 215 KB)

Uchwała nr 18/2018  z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 215 KB)

Uchwała nr 17/2018  z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru w ramach działań 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego oraz 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 219 KB)

Uchwała nr 16/2018 z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru w ramach działań 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 219 KB)

Uchwała nr 15/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 216 KB) 

Uchwała nr 14/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru dla projektów z obszaru kolei miejskiej w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 217 KB)

Uchwała nr 13/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru dla typu projektu Prace przygotowawcze dla projektów infrastrukturalnych w ramach działań 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T i 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oraz zmiany horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 218 KB)

Uchwała nr 12/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru dla typu projektu Wsparcie istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR), ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 218 KB) 

Uchwała nr 11/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020   (PDF 214 KB)

Uchwała nr 10/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 za 2017 rok (PDF 212 KB)

Uchwała nr 9/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru dla typu projektu Inwestycje taborowe w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 216 KB)

Uchwała nr 8/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru dla typu projektu Wsparcie istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR), ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 218 KB)

Uchwała nr 7/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 2.2  Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 215 KB)

Uchwała nr 6/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 213 KB)

Uchwała nr 5/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 215 KB)

Uchwała nr 4/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 214 KB)

Uchwała nr 3/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 215 KB)

Uchwała nr 2/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 214 KB)

Uchwała nr 1/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 215 KB)

Uchwała nr 21/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie  zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T oraz 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 210 KB)

Uchwała nr 20/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (7Z 521 KB)

Uchwała nr 19/2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (7Z 628 KB)

Uchwała nr 18/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 10.1 Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 37 KB) - skan

Uchwała nr 18/2017 (PDF 207 KB)

Uchwała nr 17/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 43 KB) - skan

Uchwała nr 17/2017 (PDF 210 KB)

Uchwała nr 16/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach III osi priorytetowej Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego oraz IV osi priorytetowej Infrastruktura drogowa dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 54 KB) - skan

Uchwała nr 16/2017 (PDF 212 KB)

Uchwała nr 15/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oraz 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 55 KB) - skan

Uchwała nr 15/2017 (PDF 213 KB)

Uchwała nr 14/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany horyzontalnych i sektorowych kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 35 KB) - skan

Uchwała nr 14/2017 (PDF 206 KB)

Uchwała nr 13/2017 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 37 KB) - skan

Uchwała nr 13/2017 (PDF 215 KB)

Uchwała nr 12/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 26 KB)

Uchwała nr 11/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T oraz 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 37 KB)

Uchwała nr 10/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 2.4  Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 37 KB)

Uchwała nr 9/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 39 KB)

Uchwała nr 8/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 43 KB)

Uchwała nr 7/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w 2016 roku (PDF 32 KB)

Uchwała nr 6/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany horyzontalnego kryterium merytorycznego I stopnia nr 3 (PDF 206 KB)

Uchwała nr 5/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim (PDF 210 KB)

Uchwała nr 4/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (PDF 208 KB)

Uchwała nr 3/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (PDF 207 KB)

Uchwała nr 2/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 215 KB)

Uchwała nr 1 /2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 214 KB)

 

2016 r.

Uchwała nr 32/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 208 KB)

Uchwała nr 31/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach poddziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE oraz 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 211 KB)

Uchwała nr 30/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.w sprawie zmiany horyzontalnych kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 34 KB)

Uchwała nr 29/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 53 KB)

Uchwała nr 28/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 35 KB)

Uchwała nr 27/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru dla wybranych typów projektów w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 38 KB)

Uchwała nr 26/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 38 KB)

Uchwała nr 25/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.w sprawie rekomendacji Komitetu Umowy Partnerstwa dotyczącej efektywności funduszy Unii Europejskiej 2014-2020 (PDF 58 KB)

Uchwała nr 24/2016 z 20 października 2016 r.w sprawie zmiany horyzontalnych kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 34 KB)

Uchwała nr 23/2016 z 20 października 2016 r.w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru dla projektów w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz inwestycji w instalacje OZE realizowanych w ramach porozumień klastrowych w poddziałaniu 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 38 KB)

Uchwała nr 22/2016 z dnia 15 września 2016 r.w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 37 KB)

Uchwała nr 21/2016 z dnia 15 września 2016 r.w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 36 KB)

Uchwała nr 20/2016 z 15 września 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 36 KB)

Uchwała nr 19/2016 z 15 września 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 38 KB)

Uchwała nr 18/2016 z 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 35 KB)

Uchwała nr 17/2016 z 30 sierpnia 206 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 43 KB)

Uchwała nr 16/2016 z 22 czerwca 2016 r.w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 34 KB)

Uchwała nr 15/2016 z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 65 KB)

Uchwała nr 14/2016 z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru dla typu projektów: „Budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (roboty budowlane, doposażenie)” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 39 KB)

Uchwała nr 13/2016 z 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej oraz 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 39 KB)

Uchwała nr 12/2016 z 20 maja 2016 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 53 KB)

Uchwała nr 11/2016 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w 2015 roku  (PDF 53 KB)

Uchwała nr 10/2016 z 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Rekomendacji nr 1 z 19 maja 2016 r. grupy roboczej ds. energetyki i efektywności energetycznej  (PDF 54 KB)

Uchwała nr 9/2016 z 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru dla projektów w zakresie wytwarzania ciepła z odnawialnych źródeł energii nieuzyskujących wsparcia operacyjnego, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej POIiŚ 2014-2020 (PDF 37 KB)

Uchwała nr 8/2016 z 22 marca 2016 r. w sprawie organizacji szkolenia dla członków i zastępców członków Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020 (PDF 54 KB)

Uchwała nr 7/2016 z 22 marca 2016 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów POIiŚ 2014-2020 (PDF 53 KB)

Uchwała nr 6/2016 z 22 marca 2016 r. w sprawie zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska POIiŚ 2014-2020 (PDF 38 KB)

Uchwała nr 5/2016 z 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranego typu projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020 (PDF 36 KB)

Uchwała nr 4/2016 z 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska POIiŚ 2014-2020 (PDF 38 KB)

Uchwała nr 3/2016 z 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranego typu projektów w ramach działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T oraz 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T POIiŚ 2014-2020 (PDF 56 KB)

Uchwała nr 2/2016 z 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T POIiŚ 2014-2020 (PDF 53 KB)

Uchwała nr 1/2016 z 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T POIiŚ 2014-2020  (PDF 35 KB)

Uchwała nr 51/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 48 KB)

Uchwała nr 50/2015 w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 49 KB)

Uchwała nr 49/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (PDF 126 KB)

Uchwała nr 48/2015 w sprawie przyjęcia zmiany horyzontalnych kryteriów wyboru projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

Uchwała nr 47/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

Uchwała nr 46/2015 w sprawie przyjęcia zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

Uchwała nr 45/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 128 KB)

Uchwała nr 44/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 129 KB)

Uchwała nr 43/2015 w sprawie przyjęcia zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach poddziałania 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 129 KB)

Uchwała nr 42/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 129 KB)

Uchwała nr 41/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 128 KB)

Uchwała nr 40/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 129 KB)

Uchwała nr 39/2015 w sprawie przyjęcia zmiany preambuły do kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

Uchwała nr 38/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 131 KB)

Uchwała nr 37/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 128 KB)

Uchwała nr 36/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 130 KB)

Uchwała nr 35/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 128 KB)

Uchwała nr 34/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.4.1. Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 128 KB)

Uchwała nr 33/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.1.2. Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 129 KB)

Uchwała nr 32/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 128 KB)

Uchwała nr 31/2015 w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw energetyki i efektywności energetycznej w ramach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 128 KB)

Uchwała nr 30/2015 w sprawie przyjęcia zmiany sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  (PDF 130 KB)

Uchwała nr 29/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 131 KB)

Uchwała nr 28/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (PDF 126 KB)

Uchwała nr 27/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 129 KB)

Uchwała nr 26/2015 sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

Uchwała nr 25/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 130 KB)

Uchwała nr 24/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

Uchwała nr 23/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 129 KB)

Uchwała nr 22/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 130 KB)

Uchwała nr 21/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 128 KB)

Uchwała nr 20/2015 sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji oraz poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 130 KB)

Uchwała nr 19/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 128 KB)

Uchwała nr 18/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 129 KB)

Uchwała nr 17/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

Uchwała nr 16/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 129 KB)

Uchwała nr 15/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 129 KB)

Uchwała nr 14/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla typu projektu “Działania informacyjno – edukacyjne w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich” w ramach działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 130 KB)

Uchwała nr 13/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 131 KB)

Uchwała nr 12/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 5.1. Rozwój kolejowej sieci TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 130 KB)

Uchwała nr 11/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 132 KB)

Uchwała nr 10/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 4.1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 132 KB)

Uchwała nr 9/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 128 KB)

Uchwała nr 8/2015 w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dla działania 10.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

Uchwała nr 7/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 129 KB)

Uchwała nr 6/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru dla projektu w ramach poddziałania 1.3.3., pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 129 KB)

Uchwała nr 5/2015 w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 128 KB)

Załącznik (PDF 94 KB)

Uchwała nr 4/2015 w sprawie przyjęcia horyzontalnych merytorycznych II stopnia kryteriów wyboru projektów dla osi I-IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

Uchwała nr 3/2015 w sprawie przyjęcia horyzontalnych merytorycznych I stopnia kryteriów wyboru projektów dla osi I-IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

Uchwała nr 2/2015 w sprawie przyjęcia horyzontalnych formalnych kryteriów wyboru projektów dla osi I-IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

Uchwała nr 1/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PDF 127 KB)

 

Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego

Protokół z I posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 25 marca 2015 r. (7Z 3 MB)

Protokół z II posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 18-19 maja 2015 r.  (ZIP 2 MB)

Protokół z III posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 1-2 lipca 2015 r. (ZIP 4 MB) 

Protokół z IV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 21-22 września 2015 r. (ZIP 2 MB)

Protokół z V posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 19 października 2015 r.  (ZIP 2 MB)

Protokół z VI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 8 grudnia 2015 r.  (ZIP 2 MB)

Protokół z VII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 22 marca 2016 r. (ZIP 1 MB)

Protokół z VIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 28 kwietnia 2016 r. (ZIP 260 KB)

Protokół z IX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 20 maja 2016 r.  (ZIP 1 MB)

Protokół z X posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 15 września 2016 r.  (ZIP 2 MB)

Protokół z XI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 25 listopada 2016 r.  (ZIP 3 MB)

Protokół z XII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 24 lutego 2017 r. (7Z 2 MB)

Protokół z XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 4 kwietnia 2017 r. (7Z 4 MB)

Protokół z XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 9 czerwca 2017 r. (7Z 5 MB)

Protokół z XV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 15 września 2017 r.

 (7Z 4 MB)

Protokół z XVI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 12 października 2017 r.  (7Z 5 MB)

Protokół z XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 26 marca 2018 r. (7Z 7 MB)

Protokół z XVIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 22 maja 2018 r.   (ZIP 13 MB)

Protokół z XIX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 4 października 2018 r.   (PDF 410 KB)

Protokół z XX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 20 maja 2019 r. (ZIP 6 MB)

Protokół z XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 1 października 2019 r. (ZIP 5 MB)

Protokół z XXII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 23 lutego 2021 r. (ZIP 4 MB)

Protokół z XXIII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 16 grudnia 2021 r. (ZIP 5 MB)

Protokół z XXIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 24 maja 2022 r.  (ZIP 5 MB)

Protokół z XXV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 11 października 2022 r. (PDF 240 KB)