Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pilotaż organizowany jest w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Celem pilotażu jest:

 • zachęcenie władz lokalnych do kompleksowych działań związanych z kształtowaniem mobilności miejskiej obejmującej transport, ochronę środowiska, zdrowie, rozwój społeczny i gospodarczy,
 • transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego,
 • wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych w przygotowaniu lub aktualizacji planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP).

Pilotaż polegać będzie na:

 • współpracy z ekspertami Inicjatywy Jaspers przy aktualizacji posiadanego lub przygotowaniu nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej,
 • udziale w cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki ww. współpracy.

Bezpośrednią współpracą z Jaspers objętych zostało kilka wybranych miast i obszarów funkcjonalnych. Doradztwo obejmuje pomoc przy identyfikacji i ocenie danych, opracowaniu zamówienia na niezbędne analizy, ocenie jakości dokumentacji oraz jej odbiorze od wykonawcy. Doradztwo Jaspers jest bezpłatne i obejmuje pomoc przy zamówieniu/ocenie/odbiorze dokumentów. Wykonanie SUMP i niezbędnych w tym celu analiz leży po stronie miasta. 

W warsztatach będą mogły wziąć udział wszystkie ośrodki miejskie zainteresowanie przygotowaniem lub aktualizacją SUMP. Sesje warsztatowe prowadzone będą przez ekspertów Inicjatywy Jaspers. W trakcie warsztatów przedstawione zostaną wyniki pracy z wybranymi miastami, w szczególności omówione zostaną napotkane problemy oraz nastąpi wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.

Udział w pilotażu oznacza:

 • gotowość do sfinansowania i wykonania opracowań i analiz niezbędnych do przygotowania SUMP,
 • opracowanie SUMP,
 • wskazanie osób lub komórki organizacyjnej merytorycznie odpowiedzialnej za przygotowanie SUMP oraz zaangażowanie pozostałych komórek organizacyjnych miasta lub obszaru funkcjonalnego bezpośrednio związanych z planowaniem zrównoważonej mobilności,
 • przedstawienie SUMP do zatwierdzenia przez Radę Miasta lub władze obszaru funkcjonalnego,
 • gotowość wdrożenia ustaleń z opracowanego SUMP,
 • udział w warsztatach organizowanych przez Inicjatywę Jaspers/Centrum Unijnych Projektów Transportowych i dzielenie się doświadczeniami z przygotowania SUMP z innymi uczestnikami warsztatów. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty przejazdu i noclegu.

15 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja otwierająca pilotaż. Sesje warsztatowe będą miały miejsce raz na kwartał. 

Czas trwania pilotażu szacowany jest na 2 lata – z doświadczeń wynika że jest to czas niezbędny na stworzenie dobrej jakości planu mobilności. 

Pytania dotyczące planowanego pilotażu proszę kierować do Pani Małgorzaty Kubiszewskiej - Malgorzata.Kubiszewska@mfipr.gov.pl, tel. (22) 273 77 08. 

 

Nowa strona www

Powstała nowa strona poświęcona Planom Zrównoważonej Mobilności Miejskiej: Wsparcie Planów Zrównoważonej Mobilności

Zachęcamy do zapoznania się i śledzenia informacji. Dzięki nowej stronie wszyscy zainteresowani zrównoważoną mobilnością będą na bieżąco z przebiegiem i efektami części doradczej pilotażu realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Komisją Europejską i Inicjatywą Jaspers. Dostępne będą tam m.in. materiały z warsztatów, zalecenia i wzory dokumentów, wskazówki dla samorządów.

 

Lista miast, które zgłosiły chęć udziału w pilotażu (PDF 422 KB)

Klauzula RODO (PDF 45 KB)

 

Ważne informacje

Aby wziąć udział w pilotażu, konieczne jest wypełnienie deklaracji (DOC 36 KB) i odesłanie jej na adres: sump@mfipr.gov.pl

Termin przesyłania deklaracji upływa 28 lutego 2019 r.