Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Beneficjent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu (ustawa z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dz.U.06.227.1658 ).

 

Główne rodzaje obowiązków beneficjenta

 • W zakresie sprawozdawczości (określa umowa lub decyzja o dofinansowaniu):
  • Funkcje sprawozdania na poziomie beneficjenta spełnia wniosek o płatność,
  • Wniosek o płatność przedkładany jest co najmniej raz na trzy miesiące, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem* przedstawionym przez beneficjenta, biorąc pod uwagę datę podpisania umowy / decyzji o dofinansowaniu,
  • Pozytywnie i w całości zweryfikowana część dotycząca postępu rzeczowo-finansowego projektu wniosku o płatność beneficjenta, wskazująca na właściwą realizację projektu jest koniecznym warunkiem zrefundowania wydatków oraz zrealizowania płatności na rzecz beneficjenta lub rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi,
  • Na mocy umowy lub decyzji o dofinansowanie, beneficjent będzie zobowiązany do przekazywania raportów z osiągniętych efektów do 5 lat po zakończeniu realizacji projektu.
 • W zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowanych (określają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Zgodnie z  ww. Wytycznymi, jedynie wydatki niezbędne dla realizacji projektu, poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem oraz zgodnie z Wytycznymi mogą być uznane za kwalifikowalne.
 • W zakresie kontroli projektów (określają Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Zgodnie z Wytycznymi, kontrole projektów dotyczą:
  • kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem,
  • kontroli na miejscu realizacji projektu,
  • kontroli wniosków o płatność przekazywanych przez beneficjentów,
  • kontroli na zakończenie realizacji projektu,
  • kontroli Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • kontroli projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

*Dla projektów pomocy technicznej do umowy / decyzji o dofinansowaniu nie jest dołączany harmonogram, niemniej jednak wniosek o płatność powinien być składany raz na trzy miesiące.

Główni potencjalni beneficjenci programu

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • administracja rządowa;
 • przedsiębiorcy;
 • inspekcje i straże w zakresie ochrony środowiska;
 • jednostki naukowe, szkoły wyższe;
 • instytucje kultury;
 • zakłady opieki zdrowotnej;
 • partnerstwa publiczno-prywatne;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe.