Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosiła ponad 28 miliardów euro, co stanowiło ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce (zgodnie z wersją POIiŚ 3.0 z 21 grudnia 2011 r.).

W ramach programu realizowało się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Cel programu

Celem programu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowił jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Infrastruktura i Środowisko był również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowiły w ramach programu 68,42 proc. całości wydatków ze środków unijnych.

Obecny kształt Programu

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosiła 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy – 7,4 mld euro.

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawiał się następująco:

 • transport – 23 910,42 mln euro
 • środowisko – 6 500,61 mln euro
 • energetyka – 3 096,26 mln euro
 • szkolnictwo wyższe – 710,84 mln euro
 • kultura – 651,25 mln euro
 • zdrowie – 465,55 mln euro

Dodatkowo dla Programu Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 376,07 mln euro).

W ramach programu realizowanych było 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
 7. Transport przyjazny środowisku
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) były:

 • Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);
 • Brak Instytucji Pośredniczącej w sektorze transportu (priorytety VI-VIII);
 • Ministerstwo Energii (priorytety IX-X);
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);
 • Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (priorytet XIII).

Zarządzanie programem

Instytucją Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko był minister właściwy ds. infrastruktury i rozwoju, który wykonywał swoje funkcje przy pomocy Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju (obecnie Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej). Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym.

Oczekiwane efekty programu:

 • 200 aglomeracji, które w wyniku realizacji projektów POIiŚ przybliżą się do spełnienia wymogów dyrektywy środowiskowej 91/271/EWG;
 • 120 nowych oczyszczalni ścieków;
 • 20 nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów;
 • 5,5 mln osób, które zostaną objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • z 79 proc. do 50 proc. zmniejszy się poziom składowania odpadów;
 • 25 kompleksowych projektów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi;
 • 380 nowo wybudowanych obiektów małej retencji;
 • 494 stanowiska do analizowania i reagowania na zagrożenia katastrofami naturalnymi;
 • 135 dużych przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego;
 • 500 ha, którym przywrócono ochronę właściwego stanu ekosystemów;
 • 430 km wybudowanych autostrad w sieci TEN-T;
 • 579 km wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T;
 • 8 przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T;
 • 592 km zmodernizowanych linii kolejowych;
 • 200 km wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego;
 • 12 zmodernizowanych obiektów na drogach wodnych;
 • do 7,5 proc. powinien wzrosnąć udział energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto;
 • 100 tysięcy ton rocznej produkcji biopaliw;
 • 690 MW dodatkowej mocy zainstalowanej w elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła;
 • 1000 km nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych i 4900 km gazociągów dystrybucyjnych;
 • 418 km wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych;
 • 14 obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych ochronie;
 • 340 ambulansów zakupionych na potrzeby ratownictwa medycznego;
 • 160 przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej;
 • 85 zmodernizowanych obiektów szkolnictwa wyższego;
 • blisko 6 tys. utworzonych miejsc pracy.