Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wzory dokumentów

W tym miejscu znajdziesz informacje o dokumentach niezbędnych przy realizacji projektów dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Na każdym etapie, począwszy od starania się o wsparcie unijne, a skończywszy na rozliczeniu/zamknięciu projektu, będziesz korzystać z poniższych wzorów. Pamiętaj, że dokumenty mogą różnić się w zależności od konkursu, w którym bierzesz udział. Istotne jest, aby korzystać z ich aktualnych wersji.  

W każdym ogłoszeniu o naborze wniosków znajdziesz niezbędne wzory dokumentów. Stanowią one załączniki do regulaminu konkursu. Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

Wniosek o dofinansowanie

Jednym z podstawowych dokumentów, które są wymagane przy ubieganiu się o wsparcie, jest wniosek o dofinansowanie. 

We wniosku o dofinansowanie musisz dowieść, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu i wpisuje się w cele programu. Wnioski składa się w ściśle określonych terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

We wniosku o dofinansowanie muszą się znaleźć następujące informacje:

 • ogólne informacje o projekcie (m.in. program/priorytet/działanie/poddziałanie, tytuł i opis projektu, wartość i rodzaj projektu),
 • miejsce i termin realizacji,
 • klasyfikacja (m.in. zakres interwencji, forma finansowania, rodzaj działalności gospodarczej),
 • informacje o wnioskodawcy (m.in. NIP, nazwa, dane teleadresowe, forma prawna),
 • kwestie finansowe (m.in. budżet projektu, źródła jego finansowania).

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do regulaminu konkursu. W zależności od konkursu wnioski możesz składać w wersji papierowej lub za pomocą systemu teleinformatycznego.

Pamiętaj także o załącznikach do wniosku o dofinansowanie. Wykaz wymaganych dokumentów oraz, w razie potrzeby, ich wzory znajdziesz w dokumentacji konkursowej.

Pobierz wzory wniosków o dofinansowanie.

 

Umowa o dofinansowanie

UWAGA! Z dniem 2 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Zmiany wprowadzone ww. nowelizacją związane m.in. z uchyleniem wytycznych programowych spowodowały konieczność modyfikacji obowiązujących wzorów umów o dofinansowanie POIiŚ 2014-2020. Mając na uwadze powyższe opracowane zostały nowe postanowienia wzoru umowy o dofinansowanie uwzględniające nowelizację. Przedmiotowe postanowienia zostały naniesione przykładowo na jeden z obowiązujących wzorów umowy o dofinansowanie (link ponizej). Zmiany względem dotychczasowych rozwiązań zaznaczono na żółto.

Każda instytucja pośrednicząca lub wdrażająca powinna zaktualizować obowiązujące wzory umów o dofinansowanie w zakresie zarządzanej przez nią osi priorytetowej czy działania albo poddziałania poprzez odpowiednie skompilowanie nowych postanowień z obowiązującym wzorem sektorowym. W najbliższym czasie Instytucja Zarządzająca opracuje i opublikuje nowe wzory umów uwzględniające wskazane powyżej uwarunkowania.

Zmianie uległ także załącznik do UoD Opis projektu. Ponadto usunięty został załącznik Warunki obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniżania wartości korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z zawieraniem wybranych rodzajów umów. Natomiast dodany został załącznik: Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów pośrednich, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wkładu niepieniężnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Pobierz ogólny wzór umów o dofinansowanie (RTF 694 KB)

Nowe załączniki do ogólnego wzoru do umowy o dofinansowanie (ZIP 31 KB)

Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie. 

Określa ona zasady, na jakich przyznano ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. 

W umowie o dofinansowanie znajdują się takie informacje jak:

 • ogólne informacje (m.in. identyfikacja projektu, program/priorytet/działanie/poddziałanie, nazwy instytucji zawierającej umowę i odpowiedzialnej za sprawdzanie wniosków o płatność, termin realizacji, kwestie finansowe),
 • informacje o beneficjencie (m.in. NIP, nazwa, dane teleadresowe, forma prawna, numer rachunku bankowego),
 • zasady przekazywania środków unijnych (m.in. terminy przekazania, poziom dofinansowania, warunki otrzymania transzy, określenie zaliczkowania bądź refundacji wydatków),
 • zasady rozliczania projektu,
 • obowiązki beneficjenta (m.in. obowiązki informacyjno-promocyjne, sprawozdawczość w projekcie, zachowanie zasady konkurencyjności, itp.)
 • zasady monitorowania i kontroli projektu,
 • warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie - tak jak wzór wniosku - stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Należy zwrócić uwagę, że - obok ogólnego wzoru umowy o dofinansowanie w ramach poszczególnych sektorów - obowiązują również odrębne wzory umów o dofinansowanie dla niektórych działań ze względu na konieczność indywidualnego podejścia do poszczególnych kwestii związanych z realizacją tych działań.

W odniesieniu do kwestii ochrony danych osobowych, przygotowany przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, wzór umów o dofinansowanie powinien podlegać uzupełnieniu (dokonanemu przez Instytucję Pośredniczącą albo Instytucję Wdrażającą) z uwzględnieniem co najmniej zobowiązań beneficjentów, służących właściwemu i należytemu wykonaniu przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą (zależnie od sektora Programu) postanowień porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - w obszarze wykraczającym poza zakres danych ujmowanych modułem CST-SL2014, dotyczących personelu projektu. W tym zakresie postanowienia umowy nie podlegają zatwierdzeniu przez IZ.

Pobierz wzory umów o dofinansowanie.

 

Wniosek o płatność

Środki z Funduszy Europejskich wypłacane są na podstawie wniosków o płatność. We wniosku o płatność musisz wskazać okres, za który się rozliczasz oraz uzupełnić informacje o wydatkach, refundacjach/zaliczkach, kategoriach kosztów, wpisać źródła finansowania wydatków, przedstawić zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz wskazać wartości wskaźników osiągnięte dla danego okresu sprawozdawczego. Wnioski o płatność są podstawą do wypłaty przyznanej dotacji w formie zaliczki, refundacji częściowej lub całkowitej. 

Po zakończeniu projektu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie jesteś zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową.  Na tym etapie następuje ostateczne rozliczenie projektu, weryfikowane jest m.in. to czy wszystkie koszty zostały prawidłowo poniesione. 

Wzór wniosku o płatność beneficjenta dla osi I-IX Programu Infrastruktura i Środowisko stanowi załącznik 1 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Wnioski o płatność są składane za pomocą systemu teleinformatycznego.

Pobierz wzory wniosków o płatność.