Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

500 umów w Programie Infrastruktura i Środowisko

W Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisano już 500 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 61,9 mld zł, w tym 34,4 mld zł ze środków unijnych. Wykorzystanie alokacji wynosi 31%.

Pięćsetna umowa o dofinansowanie została podpisana 20 marca 2017 r. na realizację projektu Ochrona zagrożonych gatunków nietoperzy w ramach sieci Natura 2000 w województwie podkarpackim. Inwestycja jest finansowana z działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Celem projektu jest zachowanie populacji trzech zagrożonych gatunków nietoperzy:

  • podkowca małego (Rhinolophus hipposideros; na fotografii poniżej),
  • mopka (Barbastella barbastellus),
  • nocka dużego (Myotis myotis).

Podkowiec mały

Ochrona kolonii rozrodczych wpłynie na wzrost liczebności nietoperzy w kolonii, zwiększenie liczby zimowisk (bunkrów) zasiedlonych w okresie hibernacji przez nietoperze oraz zwiększenie prawdopodobieństwa udanej hibernacji. Ochrona letnich stanowisk nietoperzy realizowana będzie m.in. poprzez remonty dachów i konstrukcji budynków. Ochrona zimowisk nietoperzy dokonywana będzie poprzez ograniczenie dostępu ludzi do miejsc hibernacji nietoperzy, polepszenie warunków schronienia dla obecnie zajmowanych stanowisk zimowych i stworzenie nowych miejsc ukrycia i rozrodu w siedliskach leśnych.

Wszystkie działania ochrony czynnej przewidziane są do realizacji w 6 obszarach Natura 2000: Uroczyska Roztocza Wschodniego, Horyniec Kościół w Równem, Kościół w Skalniku, Rymanów i Ostoja Czarnorzecka.

Podkowce małe

Beneficjentem projektu jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Ochrona nietoperzy realizowana będzie na terenie powiatów: tomaszowskiego (woj. lubelskie), lubaczowskiego, krośnieńskiego, jasielskiego, sanockiego i brzozowskiego.

Wartość  przedsięwzięcia to 4,9 mln zł, z czego 4,2 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych.

Źródło zdjęć: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie.