Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Już są! Ekstra 3 miliardy złotych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na walkę ze skutkami pandemii

Komisja Europejska przyjęła zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Celem tych zmian jest wdrożenie unijnego Instrumentu REACT-EU w POIiŚ 2014-2020. Innymi słowy są to dodatkowe środki na wsparcie inwestycyjne i działania zaradcze w POIiŚ w odpowiedzi na skutki wywołane pandemią COVID-19.

Ze środków REACT-EU w POIŚ 2014-2020 realizowane będą projekty służące wdrażaniu nowego celu tematycznego „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”. W tym zakresie wprowadzono do Programu nową oś priorytetową obejmującą projekty na rzecz ochrony zdrowia i w zakresie energetyki.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości prawie 675 mln euro, czyli około 3 mld złotych zostaną przeznaczone zasadniczo na inwestycje w sektorze zdrowia (331 mln euro, czyli około 1,5 mld złotych) oraz w sektorze energetyki (317 mln euro, czyli około 1,4 mld złotych).

Wydatki objęte REACT-EU są kwalifikowalne do finansowania od 1 lutego 2020 r., natomiast środki będzie można wykorzystywać do końca 2023 r.

Zastosowanie tego rozwiązania ma na celu zmniejszenie obciążenia budżetu państwa w związku z kryzysowymi działaniami naprawczymi w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych.

W obszarze zdrowia inwestycje będą miały na celu poprawę zdolności reagowania systemu opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych oraz wzmocnienie długofalowej odporności systemu ochrony zdrowia. Potrzeba inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia wynika bezpośrednio z aktualnych doświadczeń związanych z pandemią COVID-19, które wskazują na konieczność poprawy i wzmocnienia wydolności systemu reagowania i leczenia ludności w warunkach kryzysu.

Dzięki wsparciu inwestycyjnemu, nastąpi poprawa funkcjonowania szeroko rozumianych służb i podmiotów zajmujących się reagowaniem na sytuacje kryzysowe oraz działalnością leczniczą.

Położony zostanie akcent na nowe obszary inwestycji, takie jak:

  • cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej,
  • transplantologia,
  • publiczna służba krwi.

Ponadto wzmocnione zostaną wybrane jednostki państwowej inspekcji sanitarnej. Możliwe będzie również kontynuowanie inwestycji w dotychczasowych obszarach działalności leczniczej, w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, zakaźnych, a także w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci.

W przypadku sektora energetyki kwota 190 mln euro, czyli około 850 mln złotych zasili program „Mój prąd”, który przyśpieszy przejście na zieloną gospodarkę. Program ten wspiera zakup instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej przez osoby fizyczne w budynkach mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto w sektorze energetyki transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki przyspieszy przez zwiększenie dostępności i wykorzystania gazu ziemnego (wsparcie budowy oraz modernizacji sieci przesyłowej).

Polska jako jedyna otrzymała zgodę KE na wsparcie ze środków REACT-EU budowy infrastruktury gazu ziemnego. W perspektywie średnioterminowej nowe inwestycje pomogą zintegrować gazy zdekarbonizowane z polską siecią gazociągów, w szczególności biometan i zielony wodór z przyszłych polskich morskich farm wiatrowych oraz powstających ośrodków produkcji wodoru.

Oba działania przyczynią się do poprawy jakości powietrza.

Zmieniony program jest dostępny na stronie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.