Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 przyjęty przez Radę Ministrów!

Rada Ministrów 4 stycznia 2022 r. przyjęła projekt programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Nowy program będzie realizował Umowę Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027. Jego głównymi źródłami finansowania są Fundusz Spójności (FS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). FEnIKS stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Najważniejsze rozwiązania:          

 • Celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego. Chodzi m.in. o działania na rzecz efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii, gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-ściekowej, zachowania bioróżnorodności, bezpiecznego i przyjaznego środowisku systemu transportowego, poprawy dostępu oraz zwiększenia odporności systemu ochrony zdrowia, a także wzmocnienia roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.  
 • Polska postuluje o budżet programu na poziomie ponad 25 mld euro, w tym 12,8 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 12,3 mld euro z Funduszu Spójności.
 • Planowane działania będą przyczyniać się do osiągnięcia założeń głównej strategii UE – Europejskiego Zielonego Ładu, którego realizacja ma pomóc w przekształceniu UE w nowoczesną, przyjazną środowisku i konkurencyjną gospodarkę. Z programu będą podejmowane również działania wspierające odbudowę kraju po skutkach pandemii COVID-19.

Wsparcie będzie skierowane do podmiotów publicznych oraz niepublicznych, w tym m.in. do: 

 • jednostek samorządu terytorialnego, 
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych samorządów,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej, 
 • dostawców usług energetycznych, 
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, 
 • służb ratownictwa technicznego i bezpieczeństwa ruchu, 
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi, 
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji ochrony zdrowia i instytucji kultury,
 • przedsiębiorstw.

Program FEnIKS będzie największym pod względem alokacji finansowej instrumentem polityki spójności w naszym kraju.

Projekt Programu zostanie przekazany do Komisji Europejskiej celem notyfikacji.

Wersja Programu FEnIKS przyjęta przez Radę Ministrów